סקירת ספרות נרחבת בתחום של מגדר בעולם העבודה

תקציר העבודה

תשתית תיאורטית עשירה ונרחבת בתחום של נשים עובדות תוך התייחסות למושגים מרכזיים ולתיאוריות הדומיננטיות בשדה.
החלק הראשון של הסקירה מתמקד בקורלציה בין מגדר ושוק העבודה.
החלק השני עוסק בספירה הביתית ומתייחס לסוגיה של אימהות עובדות.
החלק השלישי והאחרון עוסק בשכר נשים תוך ניתוח מחקרי של משתנים דמוגרפיים. בניהם: השכלה, גיל, דת ועדתיות.
הסקירה מבהירה כי המדדים השונים של תעסוקת נשים מדגימים אפליה בשוק העבודה, גם לנוכח חקיקת החוקים המיועדת להגן עליהן. נשים נדרשות למלא אחר ציפיות חברתיות המתייגות אותן בראש ובראשונה כאימהות, דבר המסליל אותן למסלולי תעסוקה שאינם יציבים ואינם מאפשרים התפתחות מקצועית. אתגרים נוספים עומדים בפניהן ככל שהן שייכות לאוכלוסיות מוחלשות ונדרשות לעבור מחסומים חברתיים שונים, בין היתר, רכישת השכלה, גילן המבוגר או מוצאן. בהתאמה, נוצרו ענפי עבודה המיוחסים לנשים ובאופן טבעי הן מייעדות עצמן אליהן, לדוגמה תחומי הטיפול והחינוך.