הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי + פרויקט בנושא האור .

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית (סמינריון דידקטי) בנושא:
הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי
+ פרויקט בנושא האור
ציון 97 (2014)

תוכן עניינים
פרויקט בנושא האור
פרק 1: מטרת התכנית
1.א. ניסוח המטרה……………………………………………………………………………………5
1.ב. הסבר המטרה על פי המושגים………………………………………………………………..5
1.ג. הסבר המטרה במונחי תוצר. ………………………………………………………………….5
1.ד. הנמקת המטרה………………………………………………………………………………….6
1.ה. רקע תאורטי……………………………………………………………………………………..6
1.ה.א. האור כאנרגיה…………………………………………………………………………………6
1.ה.ב. תנועת האור…………………………………………………………………………………..8
1.ה.ג. תועלת האור לאדם, לחיה ולצומח………………………………………………………….9
1.ה.ד. מקורות אור…………………. ……………………………………………………………..10
1.ה.ו. צל………………………………………………………………………………………………10
1.ה.ז. אור וצבע……………………………………………………………………………………..11
פרק 2: מפת המטרות………………………………………………………………………………12
2.א. תרשים מארגן…………………… ……………………………………………………………12
2.ב. הסבר המפה……………………………………………………………………………………12
פרק 3: מפת הוראה…………………………………… …………………………………………..13
3.1. דרישות קדם הכרחיות………………………… …………………………………………….13
3.2.א. תיאור ההתפתחות הפסיכולוגית………………….. …………………………………….13
3.2.ב. תיאור ספציפי של כל ילד בקבוצה………………… …………………………………….17
3.2.ג.1. שרטוט הגן………………………. ……………………………………………………….18
3.2.ג.2. סדר היום בגן………………………………………………………………………………18
3.2.ג.3. צוות הגן………………………………………….. ………………………………………19
3.3. כמות הזמן וחלוקתו בהיבט אופטימאלי……………………………….. ………………….19
3.4. דרכי ההוראה…………………………………………………………………………………..19
3.4.א. ………………………………………………………………………………………………..19
3.4.ב. ………………………………………………………………………………………………..19
3.5. צירי קושי………………………………………………… ……………………………………21
פרק 4: פירוט מערכי שיעור…………………………… ………………………………………….22
פרק 5: אבחון…………………………………………………… ………………………………….71
פרק 6: מסקנות………………………………………………………. …………………………….75
פרק 7: סיכום………………………………………………………. ……………………………….76
הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי
הקדמה………………………………………………………….. …………………………………..78
מבוא………………………………………………………….. ……………………………………..79
פרק 1: התפתחות חברתית………………………………………………………………………..80
1.1. גיל לידה עד שלוש שנים……………………………………………………………80
1.2. גיל הגן………………………………………………………….. ……………………81
1.2.א. יצירת עולמם החברתי של ילדים בגיל הגן……………………………81
1.2.ב. מרכיבים בעולמם החברתי של ילדים בגיל הגן………………………83
1.2.ג. כשירות חברתית………………………………………………………….85
1.3. חשיבות היחסים החברתיים………………………………………………………..86
1.4. תוקפנות והתנהגות פרו חברתית………………………………………………….87
1.5. קידום התפתחות חברתית…………………………………………………………88
פרק 2: מושג העצמי………………………………………………………………………………..92
2.1. תפיסה עצמית וערך עצמי…………………………………………………………..92
2.2. מושג העצמי של ילדים………………………………………………………………93
2.3. מדידת הערך העצמי…………………………………………………………………94
2.4. משמעות המושג העצמי…………………………………………………………….94
2.5. פיתוח דימוי עצמי חיובי……………………………………………………………..95
פרק 3: הקשר בין התפתחות חברתית לבין מושג העצמי……………………………………..98
סיכום………………………………………………………………………………………………..100
רשימה ביבליוגרפית……………………………………………………………………………….101
נספח…………………………………………………………………………………………………103

מבוא- הקשר בין התפתחות חברתית
פרק ראשון: התפתחות חברתית
ההתפתחות החברתית של ילדים מתחילה ברגע הלידה. התינוק, מרגע לידתו, נכנס לאינטראקציות חברתיות, בתחילה עם אמו, ולאחר מכן עם משפחתו הקרובה וכן הלאה. ניתן לחלק את ההתפתחות על פי שלבי גיל מובחנים. להלן סקירה נרחבת ביחס לכל שלב. ……..
שני המושגים משפיעים זה על זה באופן הדדי. ההתפתחות החברתית משפיעה על ההערכה העצמית (שהיא חלק ממושג העצמי) בהתנסויות חברתיות שבהם הילד רוכש ידע על ערכו ועל זהותו המינית. כמו כן יחסי חברות יוצרים אצל הילד תחושת ביטחון ושותפות, מה שתורם להעלאת ההערכה העצמית שלו. במקביל ההערכה העצמית משפיעה על ההתפתחות החברתית. השפעה זו ניכרת בכבוד העצמי של הילד, התורם ליצירת אינטראקציה חיובית. בנוסף הערכה עצמית גבוהה מביאה את הילד לפיתוח אמפתיה, הזדהות, טוב לב ושיתוף פעולה.

מבוא- פרויקט בנושא האור:
האור הוא אחד המרכיבים החיוניים ביותר בעולם. כל היצורים החיים על פני כדור הארץ זקוקים לאנרגיית האור על מנת לחיות. האור מהווה בסיס בשרשרת המזון: אנרגיית האור הנקלטת על ידי הצמחים מאפשרת להם לשחרר גלוקוז וחמצן, המספקים לאדם ולבעלי החיים את היכולת להתקיים.האור ממלא תפקידים חשובים נוספים: הוא מאפשר ראייה, תקשורת, משמש כאמצעי אזהרה, ריפוי (הקרנות שונות), תיעוד (צילום), ואף משפיע על מצב הרוח של בני האדם.
בני האדם נמצאים בסביבה מלאה באור, עד כי קשה לדמיין עולם ללא אור. עם זאת האור נתפס כברור מאליו, ועל כן אינו מוערך דיו. הילדים עדים לאור הרב שסביבם אך תופסים אותו כנתון סביבתי בלבד, ואינם מודעים לחשיבותו. בנוסף, ילדים אינם מזהים את האור כגורם משותף בין שמש, נורה חשמלית, נרות שבת וחג, רמזור, קשת, וצל (היעדר אור), למרות שאלו מוכרים להם מחיי היומיום. לכן חשוב לעורר בקרב הילדים מודעות לחשיבותו של האור, שימושיו, מקורותיו, ותופעות הקשורות בו (ברנד, 2005).
העיסוק באור יאפשר לילדים להרחיב את ידיעותיהם, ובד בבד גם להעשיר את לשונם. כמו כן תהליך הלמידה יעורר סקרנות וגרייה לחקר וללמידה. נושא האור, המוזכר כבר בבריאת העולם (לפחות פעמיים) מאפר לחזק את הילדים את יסודות האמונה בקב"ה ואת ההתפעלות ממעשה הבריאה בכלל.