עבודת סיום קורס ניהול פרויקטים - פרויקט שדרוג חדר שקילה במפעל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2018
מספר מילים 5461
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

תוכן עניינים

1 מבוא

1.1 רקע כללי על ארגון

1.2 מטרות ויעדים

1.2.1 צרכים נדרשים/ בעיות קיימות
1.2.1.1 חקר בעיות קיימות

1.2.2 מטרת הפרויקט

1.2.3 בעיות הצפויות

2 תכולת הפרויקט

3 לוחות זמנים לביצוע פרויקט

4 גורמים מעורבים בביצוע פרויקט
4.1 בעלי עניין
4.2 כ"א הנדרש לביצוע פרויקט
4.3 מי הם מנהלי הפרויקטים

5 תקציב
5.1 כללי
5.2 עלות יישום
5.3 עלות שוטפת/ תחזוקה
5.4 עלות כוללת

6 תקשורת
6.1 תכנית תקשורת

7 הדרכה והטמעה
7.1 שלבי הדרכה
7.2 תכנית הדרכה

8 ביבליוגרפיה
1.2.2 מטרת הפרויקט
שדרוג חדר שקילה של חומרי גלם המיועדים לייצור מוצרי קוסמטיקה ומוצרי אמ"ר
שיענה לדרישות רגולטוריות לתנאי ייצור נאותים של תמרוקים ואביזרים רפואיים בהתאם
לדרישות של משרד הבריאות ועמידה בדרישות התקנים הבינלאומיים כגון תנאי ייצור נאותים
לתמרוקים (ISO 22716) , ניהול איכות לאמ"ר (ISO 13485).

מדידת הצלחה של פרויקט תלויה בעמידה בביצועים שהוגדרו, בעמידה בלו"ז שהובטח,
בעמידה בתקציב שנקבע ובעמידה באיכות הנדרשת.

גורמי הצלחה בביצועי הפרויקט הם:
א) הגדרת מטרות הפרויקט בצורה בהירה וכתובה ,ופירוט דרכים להשגתן
ב) תכנון קפדני של הפרויקט בשלמותו ושל מרכיביו.
ג) זמינות המשאבים הדרושים לביצועו כמו כוח אדם ,ידע ,ציוד ,אישורים ,תקציב.
ד) תמיכת ההנהלה הבכירה, מנהלים פונקציונאליים.
ה) מעורבות אישית ודוגמא אישית.
ו) תקשורת טובה בין הגורמים המעורבים בביצוע- הנהלה ,מבצעים , קבלני משנה,
בעלי עניין נוספים.