ענף המלונאות בישראל- רשת מלונות דן בחינת גמר במסגרת הקורס 10908 - ניהול אסטרטגי

תקציר העבודה

1
61

10908 – ניהול אסטרטגי
משך בחינה: 24
בשאלון זה 4 עמודים
שעות
ט"ו בסיון תשפ"ב
סמסטר 2022 ב
10908 1
מ
ע

14
ביוני 2022
-1-
בהצלחה !!!
מס' מועד
{S1010586009~
311

2
הנחיות כלליות לעבודה:
א. אנא קראו בעיון רב את ההנחיות לעבודה.
ב. לשאלות לגבי עבודת הבית ניתן לפנות לדר' עומרי מורג, מרכז ההוראה בקורס, בטלפון מספר:
054-2332111 במהלך כל השעות שיוקצו לביצוע העבודה.
ג. המקורות לכתיבת עבודת הבית הם כל חומר הקורס ומידע שיש למצוא על הענף והחברה
מהאינטרנט ממקורות שונים כגון: כתבות מהאתרים הכלכליים כגון: גלובס, דה-מרקר,
כלכליסט ועוד, מאתר החברה, אתר מתחרי החברה, אתר הבורסה לניירות ערך ועוד.
ד. יש לכתוב באופן מתומצת ככל הניתן, ולענות ישר ולעניין מבלי לחזור על תיאור התיאוריה או
המודל שנלמד.
ה. עבודת הבית חייבת להיות עבודה עצמית לגמרי, ויש להצהיר על כך בסוף העבודה.
1. בחירת הענף והחברה לביצוע עבודת הבית:
יש למצוא תחילה את הענף והחברה שעליהם תבצעו את עבודת הבית, מתוך רשימת הענפים
והחברות שלהלן על פי האות הראשונה של שם המשפחה שלך. הכוונה כמובן לענף בישראל
ולא לענף בכל העולם.
מס' האות הראשונה
של שם המשפחה
הענף שיש לנתח בעבודה שם החברה
1 א-ב ענף כרטיסי האשראי ישראכרט
2 ג-ד ענף המשקאות הקלים טמפו
3 ה-ו ענף הסלולר סלקום
4 ז-ח ענף בתי המלון רשת מלונות ישרוטל
5 ט-י ענף הבנקים בנק הפועלים
6 כ-ל ענף רשתות השיווק טיב טעם
7 מ-נ ענף רשתות השיווק רמי לוי
8 ס-ע ענף יצרני המזון שטראוס
9 פ-צ ענף הביטוח מגדל ביטוח
10 ק-ר ענף הביטוח הפניקס
11 ש-ת ענף בתי המלון רשת מלונות דן
הערות חשובות:
א. סטודנט שלא יבצע את עבודת הבית על הענף והחברה המתאימים לשם משפחתו עבודתו
תיפסל.
ב. לסטודנט/ית שיש שני שמות משפחה, השם הקובע הוא שם המשפחה הראשון המופיע
ברישומו באו"פ ובתעודת הזהות שלו.

3
2. מבנה עבודת הבית:
יש לנתח את הענף והחברה על בסיס השאלות הבאות, המבוססות על תכני הקורס ועל איסוף
מידע מהאינטרנט )כתבות ומידע כללי(.
העבודה תיכתב בגופן אריאל, בגודל אות 12 , ברווח של שורה וחצי, ותכלול לא יותר מ 8
עמודים. בעמוד הראשון יש לציין את שם הקורס ומספרו, את שם הסטודנט/ית ואת מספר
ת"ז.
השאלות שיש לענות עליהן:
1. תארו כללית את מאפייני הענף בישראל כגון: גודל הענף )במיליארדי ₪(, קצב צמיחת הענף
)ב %(, סוג הענף )סחורות, מוצרים, שירותים(, מקומי או גלובלי, היי-טק או לאו-טק, עונתי או
לא עונתי וכדומה.
10 נקודות.
2. תארו את המגמות המרכזיות בענף בשנים האחרונות )דוגמאות כלליות: כניסת מתחרים מסין,
ירידת מחירים, עלייה במחירי התשומות בענף, שינויים טכנולוגיים, שינוי ברגולציה וכדומה(.
10 נקודות.
3. נתחו את הענף על בסיס המודלים הבאים שנלמדו בקורס:
א. מודל 6 הכוחות התחרותיים בענף. מהן המסקנות מהשימוש במודל?
ב. מודל הקבוצות האסטרטגיות בענף. יש לבחור תחילה את שני ממדי המודל שעל פיהם
יחולקו החברות בענף לקבוצות האסטרטגיות השונות. מהן המסקנות שלכם מהשימוש
במודל?
ג. מודל מחזור חיי הענף. מהו השלב במחזור החיים בו נמצא הענף? מהן המסקנות מכך
לחברה?
20 נקודות.
4. תארו את מאפייני 6 פלחי הסביבה של הענף )פלח דמוגרפי, כלכלי, חברתי/תרבותי,
פוליטי/משפטי, טכנולוגי וגלובלי(, וכיצד הם משפיעים, לדעתכם, על הנעשה בענף?
20 נקודות.
הערה: יש להציג גם נתונים מספריים בפלח הדמוגרפי והכלכלי.
5. מהן אסטרטגיות הצמיחה שהחברה נקטה בהן בחמש השנים האחרונות? יש לפרט לגבי כל
אסטרטגיה, ולבחון את הצלחתה של כל אחת מהאסטרטגיות שננקטו. יש לבחון אך ורק
אסטרטגיות מבין אלה שנלמדו בקורס.
15 נקודות.
6. הציגו את הביצועים הכספיים של החברה בשלוש השנים האחרונות 2019-2021 )רצוי בטבלה
או בגרף(. יש להציג את השינוי בהכנסות, ברווחים, ביחס רווח למחזור ובשווי החברה. מהן
מסקנותיכם לגבי ביצועי החברה? )טובים, גרועים, משתפרים, דועכים, טובים למעט…
וכדומה(. שימו לב – מדובר בביצועים בשנים שלפני תקופת הקורונה. מי שרוצה יכול/ה
להתייחס גם להשפעת הקורונה על ביצועי החברה.
10 נקודות.

4
7. לאור הניתוח של הענף והחברה: מהו לדעתכם המצב האסטרטגי הנוכחי של החברה?
נמקו. מהם האתגרים המרכזיים העומדים כיום בפני החברה? יש להתייחס בתשובה גם
לנתונים המופיעים בדוחות הכספיים של החברה ולשינוי בשווי החברה בשנים האחרונות.
10 נקודות.
8. הציגו את רשימת המקורות שנעזרתם בהם בעבודה לפי הכללים הבאים: כתבות
מהאינטרנט יש להציג באופן הבא: שם המשפחה והשם הפרטי של המחברים, התאריך
המלא שבו התפרסמה הכתבה, שם הכתבה, שם האתר בהדגשה ובשורה מתחת, הקישור
)הלינק( לכתבה. יש להציג את הרשימה לפי סדר אלפאבתי עולה על פי האות הראשונה של
שם המשפחה של המחבר הראשון של כל מקור. ניתן להיעזר גם באתר החברה ובאתר
הבורסה לניירות ערך בה החברה נסחרת.
5 נקודות.
3. סיום ביצוע עבודת הבית:
יש לסיים את העבודה תוך הזמן שהוקצה לביצועה ) 24 שעות(, לרשום בסופה הצהרה קצרה
שביצעתם את העבודה באופן עצמאי לחלוטין, ואח"כ יש לעלות את העבודה למערכת
הבחינות טומקס.
ב ה צ ל ח ה !