קורס: 30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א - - - האוניברסיטה הפתוחה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2015
מספר מילים 987
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

קורס: 30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א – ממן 15 – ציון 92 – האוניברסיטה הפתוחה

נושאים כגון : שכיחות , חציון , ממוצע ועוד .

שאלות לדוגמה :

האם הטענה הבאה: "ככל שסטודנט מגיש יותר מטלות ציונו הסופי בקורס נמוך יותר" נכונה או לא נכונה? נמק!

מקדם המתאם בין מספר המטלות והציון הסופי בקורס והתקבל 0.86  r .

ד. לכל סטודנט, נבדק בנוסף למספר המטלות שהגיש גם הציון הסופי בקורס. חושב

הסבר ונמק.

לאחר הוספת 31 הנתונים שנשמטו, מה יקרה למדדים שחישבת בסעיפים א ו- ב ?

5 מהם לא הגישו מטלות כלל ו- 5 הגישו 5 מטלות כל אחד.
(8 נק') ג. בבדיקה נוספת התברר כי נשמטו מהרישום נתונים של 31 סטודנטים בקורס.
שהוגשו.
(6 נק') ב. חשב את הטווח ואת ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון של מספר המטלות
(6 נק') א. חשב את השכיח, החציון, והממוצע של מספר המטלות שהוגשו.

5 23
4 11
1 44
2 65
3 61
1 22

מספר מטלות מספר סטודנטים
: להלן התפלגות השכיחויות של מספר המטלות שהגישו סטודנטים בקורס מסוים באוניברסיטה הפתוחה