שימוש בסמים בקרב בני נוער הערבים בישראל ודרכי טיפול

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
ציון 87
שנת הגשה 2018
מספר מילים 4114
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

הבדואית נמצאה רמת שימוש גבוהה בסמים (Abu-Saud, 1998).
מאמר זה ידון על תופעת שימוש בסמים בארץ ובעולם בקרב בני נוער במטרה לנסות להבין את רמת חומרת המצב. ראשית נגדיר מהו סם, מהם מאפייניו ומהי שכיחות השימוש בסמים ואלכוהול בעולם בכלל ובישראל בפרט. לאחר מיכן, אביא גישות לטיפול בהתמכרות בקרב בני נוער אבחן את תוקפן על ידי מחקרים אמפיריים. כמו כן, אתן תיאור מקרה של ערבי ישראלי. ולבסוף, נסכם את המאמר ונדון על המסקנות שהגענו עליהם בעקבות הסקירה.

מבוא________________________________________________________________2

פרק ראשון – הגדרות ושכיחות התופעה______________________________________3-4

1.1 הגדרות בסיסיות……………………………………………………………………………………………..3
1.2 שכיחות התופעה בקרב בני נוער…………………………………………………………………………3-4

פרק שני – דרכי טיפול¬¬¬¬__________________________________________________5-7

2.1 תוכנית 12 הצעדים…………………………………………………………………………………………5-6
2.2 טיפול משפחתי……………………………………………………………………………………………..6-7
2.3 טיפול התנהגותי קוגניטיבי……………………………………………………………………………….7-8

תיאור מקרה __________________________________________________________7

3.1 סיפורו של אחמד……………………………………………………………………………………………..7
סיכום ______________________________________________________________8
מקורות ___________________________________________________________9-10
נספחים ____________________________________________________________11