הצעת מחקר – מתן זכות ההצבעה לנשים והזכות להיבחר לתפקידים ציבוריים בתקופת היישוב במסגרת הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882 – 1948) מספר הקורס 10582

תקציר העבודה

המטלה עונה על דרישות הקורס הדורשות הגשת הצעת מחקר לפני סמינריון שמטרתו להציג הצעה למחקר הבוחנת את המניעים ששימשו כדי לתמוך או להתנגד למאבק הנשים למען זכותן לבחור ולהיבחר לתפקידים ציבוריים במוסדות רשמיים ביישוב היהודי בארץ ישראל. העבודה כוללת הגדרת נושא העבודה, רציונל המחקר ושאלת מחקר, ראשי פרקים ורשימת מקורות ראשונית