10126 מבוא למקרוכלכלה

תקציר העבודה

10126 מבוא למקרוכלכלה – ממ”ן 13, ציון 94 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: יחידה 7.

שאלה 1:
משק נמצא בשיווי משקל באבטלה. הממשלה מחליטה להעלות את הצריכה הציבורית ב- B מיליון ש”ח ומתלבטת בין שתי חלופות מימון. הראשונה- מכירת אג”ח לציבור והשנייה הטלת מס קבוע על הציבור.
א. תארו מה יקרה במשק אם תיושם החלופה הראשונה. ציינו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לכל אחד מהשימושים, לריבית ולגירעון בתקציב הממשלה.
ב. תארו מה יקרה במשק אם תיושם החלופה השנייה. ציינו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לכל אחד מהשימושים, לריבית ולגירעון בתקציב הממשלה.
ג. השוו בין החלופות בכל אחד מהפרמטרים המפורטים.
ד. כיצד הייתה משתנה תשובתכם לסעיפים א ו-ב, אם נניח שההשקעה בתוצר אינה תלויה והצריכה הפרטית אינה תלויה בריבית.

שאלה 2:
משק נמצא בשווי משקל באבטלה עם פער דפלציוני בגודל B מיליון ש”ח. הניחו כי הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית בגודל הפער הדפלציוני ולממן זאת ע”י מכירת אג”ח לציבור.
א. נתחו את השפעות המדיניות על התוצר והריבית. האם הפער הדפלציוני ייסגר?
ב. הממשלה החליטה לממן את ההוצאה ע”י הדפסת כסף (במקום מכירת אג”ח לציבור). נתחו את השפעות המדיניות על התוצר והריבית. האם הפער הדפלציוני ייסגר?
ג. השוו בין שתי החלופות (מימון ע”י מכירת אג”ח ומימון ע”י הדפסת כסף) מבחינת השפעתן על התוצר, הריבית, כל אחד מהשימושים, הגרעון בתקציב הממשלה ורמת התעסוקה.

שאלה 3: משק נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה – טענות נכון/לא נכון.
א. הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית בB- מיליון ש”ח והיא מתלבטת לגבי מימון תוספת ההוצאה.
נטען כי אם המימון יהיה ע”י הדפסת כסף אזי הצריכה הפרטית וההשקעה (ביחד) יקטנו בפחות מאשר אם המימון יהיה ע”י מכירת אג”ח לציבור.
ב. הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית ב- B מיליון ש”ח והיא מתלבטת לגבי מימון תוספת ההוצאה בין מסים לבין מכירת אג”ח לציבור.
נטען כי אם המימון יהיה ע”י מכירת אג”ח לציבור אזי הצריכה הפרטית תהיה גדולה יותר ואילו ההשקעה נמוכה יותר מהערכים שיתקבלו אם המימון הוא ע”י מסים.
ג. הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית ב- B ש”ח ומימנה זאת ע”י מכירת אג”ח לציבור. הבנק המרכזי מעוניין למנוע את עליית המחירים, ולכן נקט במדיניות מוניטרית מרסנת שהביאה את המשק לשווי משקל בתעסוקה מלאה.
עיתונאי טען כי מדיניות הבנק המרכזי גרמה לעליית ריבית גבוהה יותר מזו שהייתה מתרחשת לולא פעל הבנק המרכזי.
ד. אם הבנק המרכזי יגדיל את כמות הכסף במשק ב- 1% , אזי רמת המחירים תעלה ב- 1%, הריבית תרד וההשקעה והצריכה הפרטית (כל אחת בנפרד) יעלו.
ה. הממשלה מחליטה להגדיל את ההשקעה הציבורית ב- 100 מיליון ש”ח ולממן את ההוצאה ע”י העלאת המסים. נתון כי הנטייה השולית לצרוך שווה ל- 0.8 וכי הצריכה הפרטית אינה תלויה בריבית.
כלכלן טען כי כתוצאה מכך סך ההשקעה במשק יקטן ב-20 מיליון ש”ח.

שאלה 4: שאלות רב-ברירה (אמריקאיות).
4.1 משק נמצא בשיווי משקל באבטלה. כתוצאה משינוי בטעמי הציבור הצריכה הפרטית גדלה בכל רמה של הכנסה פנויה וריבית. התוצר יגדל בשיעור גדול יותר ככל ש:
א. ההשקעה רגישה יותר לשינויים בשער הריבית.
ב. ההשקעה רגישה יותר ביחס לשינויים בתוצר.
ג. הביקוש לכסף רגיש יותר ביחס לשינויים בתוצר.

4.2 משק נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה.
לאור המשבר הכלכלי בעולם הממשלה מתכננת להקטין את הצריכה הציבורית על מנת להקטין
את הגירעון שבתקציבה. הבנק המרכזי מעוניין למנוע את הפגיעה בתעסוקה. לפיכך:
א. הבנק המרכזי יוכל להשיג את מטרתו אם ינקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה.
ב. הבנק המרכזי יוכל להשיג את מטרתו אם ינקוט במדיניות מוניטרית מרסנת.
ג. לבנק המרכזי אין אמצעי מדיניות מתאים שיכול למנוע את האבטלה הצפויה.

4.3 משק נמצא בשיווי משקל באבטלה. כתוצאה מפדיון של אג”ח כמות הכסף גדלה.
התוצר יגדל בשיעור גדול יותר ככל ש:
א. ההשקעה רגישה פחות לשינויים בשער הריבית.
ב. הצריכה הפרטית רגישה פחות ביחס לשינויים בהכנסה הפנויה.
ג. הביקוש לכסף רגיש פחות ביחס לשינויים בריבית (עקומת L תלולה יותר).