10519 כלכלת עבודה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2016
מספר מילים 1136

תקציר העבודה

10519 כלכלת עבודה ממן 15, ציון 98 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: יחידה 5.

שאלה 1 :
במשק שני סוגי עובדים, עובדים מסוג A ועובדים מסוג .B מספר העובדים מסוג A הוא 100 ומספר העובדים מסוג B הוא .300 העובדים מוכנים לעבוד בכל שכר. במשק 100 פירמות זהות. פונקציית הייצור של כל פירמה היא…
א. הניחו שכל הפירמות משיאות רווחים ומתחרות על עובדים. חשבו כמה עובדים מכל סוג יועסקו בכל פירמה, מהו שכר שיווי המשקל של עובדים מסוג A ושל עובדים מסוג B ,ומה
הרווח של כל פירמה.
ב. הניחו שכל הפירמות אוהבות עובדים מסוג A ולא אוהבות עובדים מסוג B. הפירמות מעוניינות להשיא את פונקציית התועלת…. חשבו בתנאים אלו, כמה עובדים מכל סוג יועסקו בכל פירמה, מהו שכר שיווי המשקל של עובדים מסוג A ושל עובדים מסוג B ,ומה הרווח של כל פירמה. הסבירו את התוצאה שקיבלתם.
ג. הניחו כי 75 מהפירמות במשק משיאות רווחים ושאר 25 הפירמות אוהבות עובדים מסוג A ולא אוהבות עובדים מסוג B ומעוניינות להשיא את פונקציית התועלת הנתונה בסעיף ב. חשבו בתנאים אלו, כמה עובדים מכל סוג יועסקו בכל פירמה, מהו שכר שיווי המשקל של עובדים מסוג A ושל עובדים מסוג ,B ומה הרווח של כל פירמה. הסבירו את התוצאה שקיבלתם.

שאלה 2 – טענות:
שוק משוכלל ובו ישנם מעסיקים מפלים ומעסיקים שאינם מפלים, לכל המעסיקים אותה פונקציית ייצור. בשוק קיימים שני סוגי עובדים, נשים וגברים, אשר זהים מבחינת יכולת הייצור שלהם. המעסיקים המפלים מעדיפים עובדים גברים .המעסיקים שאינם מפלים אדישים בין שני סוגי העובדים….

טענה I: שכר הגברים יהיה גבוה משכר הנשים.
טענה II: אם בשו”מ שכר הגברים שווה לשכר הנשים – בפירמות המפלות מועסקים נשים וגברים.
טענה III: אם בשו”מ שכר הגברים גבוה מזה של הנשים – בפירמות המפלות מועסקים רק גברים.
טענה IV: אם בשו”מ שכר הגברים גבוה משכר הנשים – בפירמות שאינן מפלות תועסקנה רק נשים.

שאלה 3.1 – שאלת רב-ברירה:
שני סוגי עובדים, a ו-b, שאינם נבדלים זה מזה בתפוקה שלהם, אך למעסיקים טעמים שונים ביחס אליהם. במשק מספר זהה של עובדים משני הסוגים.
רוב הפירמות במשק מפלות (לא אוהבות עובדים מסוג b), ומקצת הפירמות במשק אינן מפלות.
מכאן ניתן להסיק כי:
א. השכר של כל העובדים יהיה זהה, בפירמות שאינן מפלות יועסקו גם עובדים מסוג a וגם עובדים מסוג b ,ואילו בפירמות המפלות יועסקו רק עובדים מסוג a .
ב. השכר של כל העובדים יהיה זהה וכל העובדים מסוג a יועסקו בפירמות שאינן מפלות.
ג. עובדים מסוג a יועסקו רק בפירמות המפלות.
ד. עובדים מסוג a יועסקו רק בפירמות המפלות, ועובדים מסוג b יועסקו בשני סוגי הפירמות , Wb>Wa
ה. תשובות א, ב, ג ו-ד אינן נכונות.

שאלה 3.2 – שאלת רב-ברירה:
בכל תקופה נולדים ומתים 100 פרטים. כל פרט חי שתי תקופות: בראשונה הוא יכול לעבוד או ללמוד, ובשנייה כולם עובדים (בכל שכר)
N פירמות זהות, פונ’ הייצור , לצורך הייצור נדרשים שני סוגי העובדים ( =עובדים משכילים, =עובדים שאינם משכילים). שער הריבית..
א. התפ”ש של העובדים המשכילים תהיה קטנה מהתפ”ש של העובדים שאינם משכילים.
ב. התפ”ש של העובדים המשכילים תהיה כפולה מהתפ”ש של העובדים שאינם משכילים.
ג. לא נתון מספר הפירמות, ולכן לא ניתן לקבוע אם התפ”ש של המשכילים תהיה גבוהה או נמוכה מזו של העובדים שאינם משכילים.
ד. ייתכן שכולם יבחרו לא ללמוד.
ה. תשובות א, ב, ג, ו-ד אינן נכונות.