Degradation of misfolded proteins prevents ER-derived oxidative stress and cell death

מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 1150
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

Degradation of misfolded proteins prevents ER-derived oxidative stress and cell death
1 . רקע רלוונטי:
הER היא המערכת המתמחה בקיפול חלבונים והסעתם לכיוון פני התא בתאים אאוקריוטים. מחקרים רבים מתמקדים בחקר תהליכי בקרת ייצור חלבונים, במנגנונים האחראים לקיפולם למבנה התלת מימדי הסופי שלהם וביעילות תהליכים אלו המתרחשים בER. בגלל חשיבותו הרבה של תהליך הקיפול לפעילות החלבון, פיתחו התאים מנגנונים שיבטיחו ביצוע יעיל, כמו שפרונים וזרזי קיפול folding catalysts המסייעים בקיפול מחדש של חלבונים שעברו קיפול שגוי, ומנגנוני סילוק של חלבונים שהתקפלו בצורה שגויה, כמו מערכת היוביקוויטין-פרוטאזום. עם זאת, מורכבות הליך הקיפול יחד עם תנאי סביבה משתנים בתא ומחוצה לו, מהווים מקור לתקלות המסכנות את חיי התא. הצטברות חלבונים שהתקפלו לא נכון ב ERגורמת לסטרס ב  ERולהפעלת מנגנוני אדפטציה הנקראים UPR unfolded protein response- הגורמים לאפ-רגולציה של גנים הדרושים לקיפול חלבונים, התרחבות הER עליה בתנועת חלבונים בין ה ERומערכת גולג'י וERAD (דגרדציה התלויה ב .(ERאם אין הקלה בסטרס, חל מוות תאי בגלל הצטברות רדיקלי חמצן-ROS. חשיבות מחקרים אלו היא בעיקר בחקר עמילואידוזיס – מונח כולל למחלות שתוצאתן היא הצטברות משקעים סיביים ורעילים של חלבונים שלא התקפלו כראוי, באיברים שונים בגוף כדוגמת סוכרת טיפוס 2, אלצהימר, פרקינסון ועוד.

2 . מטרות העבודה:
בדיקת השפעת תהליכי קיפול לא נכון של חלבונים בתאי שמרים בהם אחד המרכיבים של מערכת ה-ERAD פגום (מסלול ה-(HIP על  רמות הסטרס ב- ER והקשר בין תהליכים אלו למוות תאי,  ע"י בדיקת גורמים שונים  כמו רמות הצטברות ROS , נשימה מיטוכונדריאלית ,  מידת קיפול החלבונים התלוי-בחמצן (אוקסידטיבי) רמת האקטיבציה של תהליכי  UPR וקמת גידול התאים המשפיעים כולם על מידת הסטרס ב-ER.