סמינריון - נישואים אזרחיים בישראל והשפעתם על זכויות בני הזוג במערכת היחסים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 9469
מספר מקורות 21

תקציר העבודה

נישואים אזרחיים בישראל והשפעתם על זכויות בני הזוג במערכת היחסים מאת:
קורס:
מנחה:
תוכן העניינים
פרק                                                                                                     עמ'
1 .         מבוא                                                                                                    1
2 .         דיני אישות בישראל                                                                               3
3 .         נישואים אזרחיים                                                                                  8
4 .         השפעת הנישואים האזרחיים על זכויות בני הזוג                                      16
5.         סיכום ומסקנות                                                                                     28
6 .         ביבליוגרפיה                                                                                          31

1 . מבוא
עקרון הדין האישי מחיל דינים מיוחדים על נתינים של יחידה טריטוריאלית אחת על פי שיוכם לקבוצה מוכרת כלשהיא, לדוגמא, על פי דת, שיוך אתני, או גזע, והוא מכוון ביסודו על מנת לאפשר לחברי אותה קבוצה לשמור על צביונה הייחודי של הקבוצה ולשמר את מנהגיה. מאידך, ניתן גם לראות את החלתם של אותם דינים מיוחדים משום כפייה, כפייתו של פרט למנהגי הקבוצה אליה הוא משתייך. הנושא הוא נושא טעון, ודוגמא בולטת לו ניתן למצוא בשאלת הנישואים האזרחיים בישראל. תחום הגירושים והנישואים משתייך לתחום הדין האישי-הדתי והוא מסור בישראל בידי בתי הדין הדתיים כל עדה על פי מוסדותיה היא. סמכותם הבלעדית של בתי הדין הדתיים בהקשר זה אינה מעורערת והמחוקק הישראלי נזהר בכל מעשיו שלא להתערב מהותית בסמכות זאת. כך, גם בדברי החקיקה המחילים נורמות אזרחיות-טריטוריאליות לעניין הנישואים, למשל, החוקים העוסקים באיסור על ביגמיה ונישואי בוסר מכריזים בבירור על שימור סמכותם של בתי הדין הדתיים.
שימור הבלעדיות של בתי הדין הרבניים בעניין הנישואים והגירושים נחשב על ידי רבים כאלמנט מהותי בשימור זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. עם זאת, החלת הדין האישי-דתי על כל אדם לפי שיוכו הדתי אינו פשוט כל כלל ועיקר. במקרים רבים יש בהחלת הדין הדתי משום שלילה של זכויות הפרט, כגון, הזכות לנישואים – במקרים של פסולי חיתון, זוגות מעורבים וכדומה, מעל ומעבר לשאלת חופש הדת. עקב כך, ועל אף העובדה כי נישואים אזרחיים אינם מותרים על פי חוקי המדינה, נוצרו הסדרים מיוחדים המחייבים את מוסדות המדינה להכיר בנישואים אזרחיים, כאשר אלו נתבצעו במתכונת מוכרת וקבועה מראש, ומאפשרים הענקת סטאטוס לכאורה של נישואים לזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים. ברם, נשאלת השאלה, מה השפעת הנישואים האזרחיים על זכויות בני הזוג במערכת היחסים? מה מעמדם של בני זוג הנשואים בנישואים אזרחיים למול בתי הדין הרבניים? סוגיה זו מתעוררת במלואה בייחוד במצב שבו מבקשים בני הזוג לפרק את מערכת הנישואים שנולדה בטקס אזרחי.
בעבודה זו אתרכז בסוגיית הנישואים האזרחיים של יהודים בישראל והשפעתם של הנישואים האזרחיים על זכויות בני הזוג במערכת היחסים, כאשר, תשומת לב מיוחדת תינתן לזכויות הממוניות של בני הזוג. תחילה, תכלול העבודה סקירה כללית של דיני האישות בישראל, ובתוך כך, אעמוד על סמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים וההיקף שניתן לה בפסיקה. לאחר מכן, אדון בשאלת הנישואים האזרחיים, האיסור על עריכת נישואים אזרחיים בישראל וההכרה המוענקת לנישואים כאלו לאחר שנערכו, אם בכלל. לבסוף, תישאל השאלה, האם יש בנישואים האזרחיים משום פגיעה בזכויות בני הזוג? העבודה תתבסס על מקורות אקדמאים ותקדימים רלוונטיים בתחום.