סגנון ניהול כפונקציה של תקשורת בין אישית ושחיקה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 10349
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

סגנון ניהול כפונקציה של תקשורת בין אישית ושחיקה בעבודתי זו מעוניינת אני לחקור, ללמוד ולנתח את סגנונן הניהול וכן למצוא כיצד סגנונן האישי והאינדיבידואלי משליך על שחיקה בתפקיד ועל תקשורתן עם הסביבה הקרובה להן. המושג "שחיקה" יבואר בהרחבה בהמשך עבודתי, במסגרת סקר הספרות, אולם משמעותו הפשטנית הינה מאיסה במסגרת העבודה השגרתית והמוכרת, עייפות, עצבים ורצון לגיוון תעסוקתי, על רקע המיאוס והשעמום.
   –  פרק –     –  עמוד –       שער
1       תוכן עניינים
2
      מבוא
3
סקר ספרות
4 – 9
מתודולוגיה
1 0 השאלון
1 1
ניתוח ממצאי השאלון
1 2 – 16
מסקנות והמלצות
1 7 – 18
      ביבליוגרפיה
1 9
*     נספחים
2 0 – 34
המסקנות לגבי הליך הברירה המהיר לעומת תהליך ההכשרה היסודי בשורות בית הספר עוגן במאמרה של קינן בתיאוריה המדברת על גיוס והכשרת עובדים, ולה 2 גישות: הגישה המונחית "מערכת", לפיה יש להכיר בצורכי מקום העבודה (במקרה שלנו – בית הספר) ולגייס עובדים אשר תואמים צרכים אלו; והגישה המונחית "יחסי אנוש", לפיה יש לגייס עובדים אשר יביאו מעצמם ויפתחו את מקום העבודה, ברמה המקצועית, כמו גם ברמה המוראלית.
העבודה מכילה ניתוח מאמרים אקדמיים וניתוח ראיונות עומק.