השפעת מבנה המשפחה על נטייה להתנהגות סיכונית אצל מתבגרים

תקציר העבודה

החוג לחינוך המיוחד השפעת מבנה המשפחה על נטייה להתנהגות סיכונית אצל מתבגרים שם הקורס: תכנון משפחה היבטים אישיים ומשמעות ציבורית תאריך הגשה:  22 באוגוסט
2 010 תוכן עניינים
1.       מבוא …2
2 .       סקירת ספרות תיאורטית ומחקרית -3
2 .1.
 מאפייני המשפחה החד הורית …3-4
2 .2. חשיבות המשפחה וחשיבות התמיכה המשפחתית -.4-5
2 .3. תפקוד הילד במשפחה חד הורית …5
2 .4. התנהגות סיכונית בקרב מתבגרים .6
2 .4.1.
 מדדים של התנהגות סיכונית — 6-8
2 .5. השערות המחקר —
8
3 .       מתודולוגיה –9
3 .1.
 המשתנים -9
3 .2. כלי המדידה ..9
3 .3. הגדרה תצפיתית של משתני המחקר –9-10
3 .4.
 אוכלוסיית המחקר והמדגם -..10
3 .5. תיאור שיטת איסוף הנתונים -..10
3 .6. תיאור המדגם -…10-12
4 .       הצגת הממצאים וניתוחם ..13
4 .1. הצגת הממצאים -13-16
4 .2. סיכום הממצאים …17-18
5.       דיון בממצאים –…19-20
6 .       סיכום ומסקנות –.21-22
7.       ביבליוגרפיה -.23
8 .       נספחים –..24
תקציר "מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמשטרה עולה ששיעורם של נערים, שלהם נפתחו תיקים פליליים ממשפחות חד-הוריות גבוה בהרבה מהממוצע באוכלוסייה […] הרבה שנים אנחנו מתריעים שילדים שנמצאים במהלך גירושים או אחריו הם ילדים באחת מקבוצות הסיכון הגבוהות ביותר" (חסון, 2006)  במדינת ישראל בשנים האחרונות, אנו עדים לשינוי בקנה מידה עולמי במבנה המשפחה. יציבותה של המשפחה השלמה אינה עוד דבר מובן מאליו. לתפקיד המשפחה ישנה חשיבות רבה בהיותה הסוכנת החשובה של הסוציאליזציה. בנוסף לכך, חשובה היא בקידום רווחתו הפיזית והנפשית של המתבגר וגם היותה משפיעה על עיצוב תכונות נפשיות. ההשלכות הפסיכולוגיות על המתבגר הינן קצרות וארוכות טווח בהתאם לגיל, למין ולנסיבות שבהן חלים הריחוק וחוסר הקשר היציב. השלכות כגון חרדת נטישה, תחושת ערך עצמי ירוד, דחייה חברתית וכדומה עלולות לקשר למכלול של התנהגויות סיכון. בסקירה הספרותית נמצא כי במשפחות חד הוריות מופרעת התנהגותם של בני הנוער ועוברת באופן זמני לפסים סוטים של שימוש בסמים ובאלכוהול ופעילות עבריינית. במחקר הנוכחי נבקש לבחון את שאלת המחקר המרכזית האם מתבגרים ממשפחות חד הוריות נוטים יותר להתנהגות סיכונית מאשר מתבגרים ממשפחות שלמות? הנטייה להתנהגות סיכונית נבחנה על ידי שלושה מדדים:
שתיית אלכוהול, עישון סיגריות ושימוש בסמים ומעורבות בקטטות. את שאלת המחקר נבדוק באמצעות שאלון הבודק את שאלת המחקר בקרב מדגם של 33 בני נוער בין הגילים משפטים-18. השאלון הועבר לתלמידי חטיבה עליונה בשני בתי ספר במרכז הארץ, כאשר כמחציתם מתבגרים ממשפחות שלמות והיתר מתבגרים ממשפחות חד הוריות. עבודה זו תציג סקירה ספרותית אשר תדון בנושאים רלוונטיים כגון: חשיבות המשפחה אשר נובעת בעיקרה מהיותה קבוצה ראשונית שמרבית מאנשי העולם המערבי חיים בו. בהקשר זה, נציג את תיאורית החברות אשר מדברת על המשפחה כסוכן חברות ראשוני שמשפיע על ההתפתחות בכלל, ועל התפתחות הבריאות והתנהגויות הבריאות של בני נוער בפרט. בנוסף נדבר על תפקוד הילד במשפחה החד הורית ועל ההשפעות השונות שיש למבנה משפחתי זה על הילד. בהמשך יוצגו תוצאות השאלון, ניתוח נתוניו וניסוח מסקנות אשר עולות ממנו.