האם הקהילה הוירטואלית מטיבה עם זהותו של הקשיש

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 9862
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית בנושא:
האם הקהילה הוירטואלית  אכן מטיבה עם זהותו של הקשיש?
תוכן עניינים:
א. מבוא
-…    3
ב. סקירת ספרות
1 . אינטרנט –    5
1 .1 מאפייני הקשישים המשתמשים באינטרנט     5
1 .2. קהילות וירטואליות .    6
1 .2.1 מאפייני הקהילות הוירטואליות –..    6
2 .  זהות ותפיסת ה"עצמי" –…    9
2 .1 זהות ותפיסת העצמי בזקנה -..  10
3 . הקשר בין השתתפות בקהילה הווירטואלית לזהות ותפיסת העצמי   13
3 .1 קהילות וירטואליות והשפעתן על הזהות בזקנה —  14
ג. דיון –…   20 ד.
סיכום —   24
ה. ביבליוגרפיה    26
ו. נספחים נספח א' —   30 נספח ב' —   31
א.
מבוא
בעידן הפוסט מודרני, בו אנו מצויים, מתפתחים תהליכי גלובליזציה. אלו תהליכים חברתיים המשפיעים על ההסדרים ואורח החיים החברתי והתרבותי. גלובליזציה מתאפיינת בקריאת תיגר על הגבולות הפיזיים והמרחק הגיאוגרפי, כך שהתקשורת מתבצעת במהירות ובצורה עדכנית, ופרטים אשר ממוקמים במקומות שונים בעולם יכולים להיות ניידים וזמינים לאינפורמציה                     Rhiengold, 1993)).
רשת התקשורת הממוחשבת, האינטרנט, הינה תוצר של המימד התקשורתי-טכנולוגי בתהליכי הגלובליזציה. טכנולוגיה זו נתפסה בתחילה מבודדת אנשים מהחברה. אומנם כיום, רשת האינטרנט הפכה לרשת "חובקת עולם", באמצעותה נעשה עולמנו לכפר גלובלי קטן, בו המידע, הידע והתקשורת פתוחים לכול. כיום זו נתפסת כטכנולוגיה אינטראקטיבית, המאפשרת לבני אדום מצוות העולם לתקשר.
"תרבות ווירטואלית תשפיע על חבריה ותפיסת עולמם, על התנהגותם, והיא עשויה אף ליצור תודעה חדשה וסוג חדש של תפיסת העצמי" (שוורץ, 1999). בנוסף, טוען אונרו ((Unruh , 1983
כי אנשים החיים בחברה האורבאנית המודרנית לוקחים חלק ביותר מעולם חברתי אחד. על כן, משמעות הזהות האישית הפכה למורכבת ממגוון תפקידים, קשרים ומעורבויות חברתיות. החיבור בין שתי נקודות אל,של העולם הווירטואלי ומשמעות הזהות ברצוני לעסוק בעבודה.
לאור מספרם ההולך וגדל של קשישים אשר משתמשים בקהילות הווירטואליות וההשפעות האפשריות של התרבות הווירטואלית, ברצוני לעסוק בשאלת השפעת ההשתתפות בקהילות ווירטואליות על זהות הקשיש. על כן, אבקש תחילה לבדוק מהן השפעות השימוש בקהילות ווירטואליות (אתמקד בהשפעות הקשורות לזהות הקשיש, היות וכלל ההשפעות האפשריות הן רבות), ומה טיב השפעות אלו על הזהות : האם הן תורמות ליצירת זהות יציבה או שמא גורמת להתהוות זהות חסרות תוכן וליבה.
בחרתי לעסוק בסוגיה זו משלוש סיבות עיקריות : ראשית, לפני כשנה סבי נפטר והוחלט להעתיק את מקום המגורים של סבתי לבית אבות "משען" בירושלים. בבית האבות נחשפתי לראות קשישים בטווח הגילאים של סבתי אשר פעילים באינטרנט בכלל ובקהילות הווירטואליות בפרט. בפעמים הראשונות שהגעתי ל"משען" הופתעתי לראות בלובי קשישים שיושבים עם מחשבים ניידים. באותה התקופה, נחשפתי לראשונה לעובדה כי ישנם קשישים שהקהילות הווירטואליות תופסת חלק משמעותי בחייהם. קודם לכן, לא שיערתי כי ישנם קשישים שיודעים להשתמש במחשב וליהנות מנפלאות הטכנולוגיה, ובטח שלא מתכתבים בצ'אטים.
הסיבה השנייה נובעת מהעובדה שהמחשב ורשת האינטרנט הפכו למשאב חשוב אך מעט מאוד ידוע על הדרכים בהם קשישים משתמשים בטכנולוגיה זו וכיצד זו משפיעה על זקנתם.
הסיבה השלישית נובעת מהגישה הרווחת בספרות המקצועית אשר טוענת כי לשימוש באינטרנט השפעות והשלכות המטיבות עם זהות הקשיש, בעוד מעטים הם החוקרים אשר דנו בהיבטים השלישיים של תופעה. על כן, ברצוני לבדוק האם אחדות הדעים מוצדקת ואכן ההשפעות השליליות אינן חשובות בהשפעתן, או שמע יש לתת משקל רב יותר, בדיון האקדמי, להשפעות השליליות האפשריות.
השערתי היא כי להשתתפות בקהילות ווירטואליות השפעה רבה על זהות הקשיש אשר תטיב עם דימויו העצמי וזהותו. יחד עם זאת, ההשתתפות בקהילות ווירטואליות עלולה להשפיע באופן שלילי על זהות הפרט בכלל והקשיש בפרט, זאת לאור השינויים והמעברים הייחודיים לתקופת הזקנה. נקודה זו תובהר בהמשך.
בתחילה אתייחס לשני עולמות תוכן מרכזיים עליהם מבוססת שאלתי בעבודה. הראשון יעסוק בעולם הווירטואלי ועולם התוכן.
השני יתייחס לזהות ותפיסת ה"עצמי". בסקירת עולם התוכן הראשון אתייחס תחילה לאינטרנט ולמאפיינים של הקשישים המשתמשים בסוג זה של תקשורת. לאחר מכן אתייחס לקהילה הווירטואלית, תובאנה הגדרות שונות ומאפיינים ייחודים של  התקשורת בקהילות אלו. בחלק השני אדון במושג הזהות ותפיסת העצמי, כשעולם תוכן זה יורחב תוך התייחסות תיאורטית להיבט הפסיכולוגי בתקופת הזקנה. לאחר מכן אשלב בין שני עולמות התוכן ואבדוק מהן השפעות ההשתתפות בקהילות הווירטואליות על זהותו ותפיסת העצמי של הקשיש. לסיום, בכדי להפריך או לאשש את השערת המחקר, אערוך ראיונות עם קשישים הפעילים בקהילות ווירטואליות ואדון באופן ביקורתי והשוואתי בספרות התיאורטית והמחקרית בתחום ואנה לענות על השאלות שהצגתי באשר להשפעות האפשריות של ההשתתפות, בהלות ווירטואליות על זהות הקשיש.