איכות כוללת במולטילוק

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2012
מספר מילים 6094
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

תקציר הפרויקט בפרויקט נחקר תהליך ייצור של מנעול מסוג "תלי 10" במפעל "מולטילוק" במטרה לקבוע את איכות התהליך באמצעות כלים סטטיסטיים שעוסקים בתחום זה. התהליך משלב בתוכו מספר חלקים שמיוצרים במקביל וכל חלק עובר מספר תחנות עד לשלב שבו מרוכזים כלל החלקים ומתבצעת ההרכבה של המנעול "תלי
1 0". בפרויקט זה  נבחר להתמקד בחלק שנקרא "ליבה" אשר הינו הרכיב החשוב ביותר מתוך מכלול החלקים שמרכיבים את המנעול. נאספו נתונים משני צמתי מדידה: צומת ראשון למדידת משתנים – המשתנה הנבחר הינו אורך ציר X של הליבה. על סמך התרשים הוסק כי התהליך אינו במצב של בקרה סטטיסטית ולאחר הוצאת חריגים הגיע התהליך למצב בקרה. המסקנה היא כי התהליך יחסית יציב ואינו חורג מגבולות הבקרה החדשים שנקבעו, כלומר התהליך נמצא בבקרה סטטיסטית.
צומת שני למדידת תכונות – הצומת שנבחר הינו הצומת לאחר יציאת הליבות ממכונת ה-IMAS300. בצומת זה הוגדרה יחידת בדיקה של 50 יחידות ליבה. לאחר סיום עבודת המכונה נאספו שלושה פגמים עיקריים:
1. א-סימטריה של הליבה – מידות שאינן סימטריות ביחס למרכז וכתוצאה מכך האנקול לא יוכל להיכנס         לליבה ולהביא לנעילת המנעול.
2. חתכים- חתכים גדולים וקטנים, אשר מביאים לפסילת הליבה ונגרמים כתוצאה מקידוח יתר ( הזנת  מידות שאינן נכונות במכונה) או כתוצאה מכך שהסגסוגת אינה חזקה מספיק.
3. שריטות- הפגם השכיח ביותר השריטות נוצרות כתוצאה מחוסר בשמן שמביא לחיכוך יתר של הזרוע והחלק.
לבדיקת הפגמים נבנה תרשים בקרה לתכונות. על סמך התרשים הוסקה מסקנה כי אין חריגה מגבולות הבקרה וכי התהליך נמצא במצב של בקרה סטטיסטית. לאחר מסקנה זו נותחו הנתונים בשני כלי ניתוח לתכונות:
Paretto.1, בו מוינו הפגמים לפי שכיחות ונמצא כי הפגם השכיח ביותר הינו השריטות שעל פני הליבה. כתוצאה מניתוח זה ניתן להסיק שעקב  פעולת הציפוי, ניתן להזניח שריטות קטנות ולכן, פגם זה לא תמיד יביא לפסילת הליבה, ויש לבחון כל מקרה לגופו תוך מתן דגש על כמות שמן מספקת במכונה.
Demerits.2, בו מוינו הפגמים לפי סוג הפגמים ודרגת חומרתם. לכל פגם ניתן משקל יחסי ע"פ ההפסד הכלכלי הנגרם למפעל עקב אותו פגם. והאם הפגם מביא לפסילת הליבה ולהפסקת התהליך או רק לפסילת הליבה שנדגמה. בעזרת חישובי התוחלת והשונות לפגמים נבנה תרשים בקרה ליחידות הבדיקה. בנוסף נמצא כי הפגם החמור ביותר הינו הכי נדיר בתהליך ואילו הפגם הקל הינו השכיח ביותר.
לסיכום, תהליך ייצור הליבה הינו תהליך קרדינלי וחשוב כחלק מייצור המנעול "תלי
1 0". על מנת לבחון את התהליך נאספו נתונים משני צמתי מדידה מרכזיים ונמצא כי התהליך הינו בבקרה סטטיסטית.
תוכן עיניינים תוכן עיניינים  2
תקציר הפרויקט  5
פרק ראשון: הצגת הארגון ומטרת הפרויקט  6
1 .0 מבוא  6
1 .1 מידע כללי על הארגון 6
1 .2 נושא האיכות במפעל "מולטילוק"  9
1 .3 שיוך ארגון האיכות במפעל לשלבי בקרה שנלמדו בקורס  10
1 .4 מטרות הפרויקט והמוטיבציה לבחירת התהליך  11
1 .5 סקירת המתודולוגיה לניתוח התהליך  11
פרק שני: הכרת התהליך הנבחר לצורך הטיפול בבעיה  12
2 .0 מבוא  12
2 .1 תיאור התהליך הנבחר  12
2 .1.1 גבולות התהליך הנבחר ופעולות התהליך  13
2 .1.2 תשומות התהליך  משפטים
2 .1.3 תפוקות התהליך  משפטים פרק שלישי: תיאור בנית תרשימי הבקרה וניתוחם  16
3 .0 מבוא  16
3 .1  תיאור תרשים הבקרה למשתנים  16
3 .1.1  תיאור אופן איסוף הנתונים  17
3 .1.2  תכנון ובניית התרשימים  17
3 .1.2.1 חישוב הקווים המרכזיים לממוצעים ולטווחים וגבולות הבקרה  17
3 .1.2.2 שרטוט תרשימי בקרה  19
3 .1.2.3 בדיקת התפלגות הנתונים  22
3 .1.2.4  סיבות עיקריות אפשריות ליציאת התהליך מבקרה  23
3 .1.2.5  ניתוח יכולת התהליך על פי נתוני המפרט  24
3 .1.2.5.1  חישוב יחס הפגומים של התהליך () 24

3 .1.2.5.2 חישוב מנת יכולת התהליך (PCR)
5
3 .2 תיאור תרשים בקרה לתכונות 
5
3 .2.1 תיאור אופן איסוף הנתונים 
5
3 .2.2 תכנון ובניית התרשימים 
5
3 .2.2.1 שרטוט תרשים הבקרה  26
3 .2.2.2 סיבות עיקריות אפשריות ליציאת התהליך מבקרה  26
3 .2.2.3 מיון פגמים לפי שכיחות  27
3 .2.2.4 מיון פגמים לפי רמת חומרה  27
3 .3 סיכום תוצאות הדגימות, סיבות לבעיות ומסקנות  30
3 .3.1 סיכום תרשימי הבקרה למשתנה אורך ליבה  30
3 .3.2 סיכום תרשימי הבקרה לתכונות, תרשים פגמים  31
3 .4 המלצות לעתיד  31
ביבליוגרפיה  32
רשימת נספחים:
נספח מס' 1 – טבלת התפלגות של אורך הליבות: 33
נספח מס' 2– טבלת התפלגות המדגמים לפי סוגי פגמים  34
נספח מס' 3 – מנעול תלי סדרה C  35
נספח מס' 4 – תמונת מכונת חיתוך  36
נספח מס' 5 – תמונת מכונת IMAS 300   36
נספח מס' 6 – תמונת מכונת וויברטור  37
נספח מס' 7 – תמונת חלקים פסולים  37
נספח מס' 8 – תמונת דף בקרה  38
נספח מס' 9 – תמונת ליבה לפני ואחרי מכונת  IMAS 300   38
נספח מס' 10 – תמונת ליבה פגומה  39
נספח מס' 11 – תמונת ליבה  39
נספח מס' 12 – תמונת ליבה מורכבת מלאה  40