עבודת פרה סמינריון בנושא: בטחון סוציאלי בקרב קשישים בישראל - האם העלאת גיל הפנסיה הביאה לשיפור ברמת הביטחון בקרב קשישים בישראל?

תקציר העבודה

עבודת פרה סמינריון בנושא:
בטחון סוציאלי בקרב קשישים בישראל מוגש ל: שם הקורס:
מס' הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 יציאה לפנסיה כסוגיה בביטחון סוציאלי
2
1 .2 נתונים סטטיסטיים בנוגע לאוכלוסיית הקשישים בישראל
3
1 .3 מקורות הכנסה בגיל הפרישה        1.3.1  קצבאות זקנה ופנסיה       1.3.2  קצבאות שארים והבטחת הכנסה
4
4
4 פרק 2 – דיון ומסקנות
6 סיכום 7
מקורות
8 תקציר עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום הביטחון הסוציאלי – הביטחון הסוציאלי בקרב קשישים במדינת ישראל.
בישראל, בדומה למדינות מפותחות נוספות, שיעור הקשישים באוכלוסייה מצוי במגמת עלייה לאור העלייה בתוחלת החיים והירידה בילודה. העלייה בתוחלת החיים הביאה להארכת תוחלת החיים שלאחר גיל הפרישה מהעבודה. בעקבות כך, באה לידי ביטוי בעיית מימון, מאחר והעלות של מערך הביטחון הסוציאלי הניתן לקשישים באמצעות קצבאות הזקנה והשארים, ביטוח הסיעוד וקרנות הפנסיה, גדלה. בניסיון לספק מענה לבעייתיות זו, המחוקק הישראלי חקק בשנת 2004 חוק המעלה את גיל הפרישה בישראל באופן הדרגתי. במסגרת החוק החדש, לאחר 6 שנים מהיכנס החוק לתוקף, גברים יפרשו בגיל 67 ונשים בגיל 64. מטרת השינוי נועדה בכדי ליצור איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה ובקופת קצבת הזקנה המצויה בביטוח לאומי. לפיכך, נשאלת השאלה, האם העלאת גיל הפנסיה הביאה לשיפור ברמת הביטחון בקרב קשישים בישראל? בכדי לספק מענה לשאלה זו, אבחן את הספרות המקצועית העוסקת בנושא.