השפעת פתיחת חדרי הניתוח ועיצוב החדר ניתוח בבית חולים משגב לדך על קיצור זמני המתנה של חולים לחדרי ניתוח במערכת הבריאות הציבורית

תקציר העבודה

סמינר מערכות בריאות השפעת פתיחת חדרי הניתוח בבית חולים משגב לדך על קיצור זמני המתנה של חולים לחדרי ניתוח במערכת הבריאות הציבורית   תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1
– סקירת ספרות
2
1 .1               תכנון ותפעול חדר ניתוח
1 .1.1          תפעול חדר ניתוח
1 .1.2          תכנון ועיצוב חדרי ניתוח
1 .2               שיקולים בעת רישוי חדרי ניתוח
2
2
6 7
1 .3 קשיים בתכנון ועיצוב חדרי ניתוח
8 פרק 2
– חשיבות עיצוב חדרי הניתוח   2.1 צידוק הפעולה
2 .2 המלצות לשיפור המצב הקיים
1 0
1 0
1 0 פרק 3
– שיטות ואיסוף מידע פרק 4
– חדרי הניתוח בבית החולים משגב לדך
4 .1 שרותי הרפואה וחדרי הניתוח בנפת ירושלים
4 .2 בית החולים משגב לדך וחדרי הניתוח
1 2
1 3
1 3
מנהל עסקים פרק 5
– דיון ומסקנות סיכום והמלצות
1 7
1 9
ביבליוגרפיה נספחים
2 0 תקציר "ויהי ה' משגב (מכסה) לדך (לסובל) ; משגב לעתות צרה" (תהילים, ט' ; 10) ישנה אבחנה בין שלושה סוגי ניתוחים המבוצעים בבתי חולים בישראל – ניתוחי חירום, ניתוח דחוף, וניתוח מתוכנן.
בהתאם לחוק בישראל, על קופות החולים לספק שרותי בריאות למבוטחים תוך זמן סביר. לפיכך, בהתאם לצורך, קופות החולים מפנות את המבוטחים הזקוקים לטיפול בחדרי ניתוח לניתוחים בבתי החולים הכללים או לבתי חולים הנמצאים בבעלותם. עם זאת, מתלונות רבות וממספר בדיקות אקראיות של ניתוחים שונים, תוך השוואת זמן ההמתנה בבתי חולים שונים נראה, כי בבתי חולים מסוימים, ההמתנה לניתוח אורכת מספר חודשים. בניגוד לכך, בבית חולים מקביל הנמצא במקום אחר בארץ לא קיים כלל תור לסוג זה של ניתוח.
במסגרת עבודה זו, אנו נתמקד בהקמת חדרי הניתוח בבית החולים משגב לדך, אשר מיועד לשרת בעיקר את המבוטחים הממתינים לניתוח מתוך מבוטחי קופת חולים מאוחדת ואת הממתינים לניתוח מתוכנן המעוניינים בניתוח במסגרת שרותי הרפואה הפרטיים. במסגרת זו, אנו בוחנות כיצד הקמת חדרי ניתוח אלו תורמים למערכת הבריאות הציבורית בנפת ירושלים.