סמינר בנושא השפעת דמיון נתפס בעמדות ובלאום על מידת שיתוף הפעולה במשחק המדמה את דילמת האסיר ובמשחק סכום-אפס

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2012
מספר מילים 8152
מספר מקורות 49

תקציר העבודה

השפעת דמיון נתפס בעמדות ובלאום על מידת שיתוף הפעולה במשחק המדמה את דילמת האסיר ובמשחק סכום-אפס תוכן עניינים
מבוא
.. 3
שיטה ..
12
תוצאות משפטים דיון ומסקנות -. 19
ביבליוגרפיה -… 22
נספחים 27
תקציר:
השאלה המרכזית בה עוסק מחקר זה היא האם תפיסה של דמיון בעמדות ובלאום בין אנשים יכולה להגביר את שיתוף הפעולה ביניהם בזמן שהם מצויים בעיצומו של קונפליקט חברתי. לצורך כך נבנה מערך ניסויי אשר איפשר לבחון את השפעתם של שני מימדי דמיון שונים: זהות בלאום ודמיון בעמדות. שיתוף הפעולה נמדד לאחר תפעול מימדי הדמיון השונים במשחק המדמה את דילמת האסיר וכן במשחק סכום-אפס. נבחנה השפעתה של תפיסת הדמיון בכל אחד ממימדיו בכל אחד מהמשחקים על מידת שיתוף הפעולה. כמו כן נבדק באם תפיסה של דמיון בלאום תגביר את מידת הדמיון הנתפס, ללא קשר לדמיון בעמדות. בניסוי השתתפו 60 סטודנטים יהודים ישראלים (21 גברים ו-39 נשים) בין הגילאים 20 ל-29 (הגיל הממוצע היה 24.05). נמצא כי גם לתפיסת הדמיון בלאום וגם לתפיסת הדמיון בעמדות היתה השפעה משמעותית וחיובית על מידת שיתוף הפעולה במשחק שדימה את דילמת האסיר. תוצאות אלה לא חזרו על עצמן במשחק סכום-אפס. כמו כן נמצא כי לתפעול תפיסת הדמיון בלאום לבדו ישנה השפעה יחודית על תפיסת הדמיון הסובייקטיבית, כך שגם אם נכח דמיון בעמדות וגם אם לא, התקבלה תפיסה סובייקטיבית דומה של דמיון. ממצאי המחקר מחזקים את הצורך בהדגשת קווי הדמיון בין בני הלאומים השונים בישראל על מנת להגביר את שיתוף הפעולה ביניהם ועל מנת ליצור דיאלוג שיצמצם פערים חברתיים בישראל.