המדיניות בישראל ובארצות הברית בנושא הפלות מלאכותיות

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 5927
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

המדיניות בישראל ובארצות הברית בנושא הפלות מלאכותיות עבודה סמינריונית שנת 2015 מנהל עסקים מקורות תוכן העניינים
מבוא. 3
סקירת ספרות.. 4
הפלות מלאכותיות.. 4
השקפות מוסריות ודתיות בנושא ההפלות המלאכותיות.. 5
התנועה הפמיניסטית, תנועות pro-choice ו pro-life. 12
המדיניות והחוק בישראל. משפטים המדיניות והחוק בארצות הברית.. 18
דיון וסיכום.. 22
ביבליוגרפיה..
5 מבוא
בין חמש זכויות האדם שאושרו ע"י ארגון האומות המאוחדות , שתי הזכויות הראשונות הן הזכות לחיים והזכות לחופש לפרט. בבואנו לדון בהפסקת הריון חייבים אנו להעמיד זכויות אלו זו מול זו: את זכותה של האישה והגבר להחליט על גורלה ואת זכותו של העובר לחיות. העדפת זכות האישה משמעה הקלה בחוק והתרת הפלות, העדפת זכות העובר משמעה החמרה בחוק ואיסור הפלות. יתכנו גם דרכי ביניים, אשר מנסות לפשר בין שתי הזכויות. ולאפשר הפלות בתנאים מסוימים ולמנוע בתנאים אחרים.
שאלת ההפלות מעוררת שאלה פילוסופית מכרעת: מתי מתחילים החיים ומתי זוכה האדם במעמד מוסרי.
מאיזה רגע הופכים חייו לקדושים ולמוגנים כזכותו הטבעית. הציבור נחלק בהשקפותיו האינטואיטיביות באופן קוטבי וחריף בין המצדדים בהיתר להפלת עוברים המכונים לעיתים "הליברלים", לבין אלו המתנגדים.
הפלה מוגדרת כהפסקת הריון, קודם שהעובר נעשה בר-קיימא. הפלה מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות: הפלה טבעית או עצמונית, והפלה מלאכותית. ההפלה המלאכותית מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות: הפלה טיפולית, שנעשית לפי החוק על ידי רופא, והפלה פלילית, המבוצעת בניגוד לחוק.
בתרבויות מערביות רבות, הגישה המשפטית הבסיסית כלפי הפסקת הריון נגזרת מהגדרת מעמדו המשפטי של העובר (הלפרין,2002). אם העובר הינו חסר מעמד משפטי עצמאי, והעדר מעמד לעובר מצדיק הפלה, אזי מבחינה אתית אין מקום להכריח אישה להמשיך בהריון וללדת וולד שאין היא רוצה בו מכל סיבה שהיא. לעומת זאת, אם יש מעמד משפטי לעובר, כשמעמדו של העובר הופך את הפסקת חייו להריגת יצור אנושי חי, הרי שמשמעות הפלה יזומה נושקת לסוגיה חמורה של השמדת יצורים חסרי אונים וחפים מפשע.