עבודת גמר - ניתוח חברה שעוסקת במערכות מחשוב - טריניטי

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר מנהלים.. 3
כללי. 3
תיאור הארגון. 3
הבעיות העיקריות. 3
מאיצי הערך. 4
ערך הארגון הקיים.. 4
פוטנציאל ההשבחה. 5
חלק א' – תאור הארגון. 5
פתרונות ושירותי התוכנה המוענקים על ידי החברה כוללים:. 5
פתרונות בקרת שכר. 5
לקוחות.. 6
ספקים.. 7
מתחרים.. 7
מחסומי כניסה. 7
שיווק והפצה. 8
מודל ה- ARENA.. 8
הכלכלה הישראלית והשפעות מאקרו כלכליות.. 9
שוק שירותי התוכנה. 9
תחזית צמיחה. 10 מבנה ארגוני של החברה. 10 התהליך העיקרי של הארגון. 11
חלק ב' – תהליך זיהוי פוטנציאל ההשבחה. 11
דיווח על הגורמים שאיתם נפגשתם. 11
מקורות המידע. 11
חלק ג' – ניתוח המצב הקיים.. 12
ניתוח SWOT של הארגון. 12
תוכנות מדף לעומת תוכנה ללקוח ספציפי – תוכנת פרויקט (סיכון ייחודי לחברה) 12
ניתוח הבעיות העיקריות של החברה. 12
חלק ד' – הערכת שווי. 13
חישוב WACC. מנהל עסקים ניתוח דוחות כספיים.. משפטים חלק ה' – הצעות לשיפורים ולשינויים.. 19
טבלת מיקוד ומטריצת מיקוד. 23
חלק ו' – תרומת מאיצי הערך לחברה. 23
תרשים GANTT.
5      בבליוגרפיה -..
5 נספח א' 26
תקציר מנהלים כללי מטרת העבודה היא בחינת המינוף הניהולי של רעיונות ארגוניים בתחומי המימון, השיווק והמכירות, הניהול האנושי ומערכות המידע על מנת להשביח את ערכה של טריניטי מערכות. כחלק מעבודה זו ביצענו סקירה של ענף שירותי הIT, בו פועלת החברה, תוך שימת דגש על התפתחות הענף בשנים האחרונות, ניתוח החברה וסביבתה העסקית, מבנה התחרותיות בענף ומגמות ההתפתחות הצפויות לחול בו. לאחר מכן ביצענו ניתוח מעמיק של מגמות בדוח על מצב הכספי (מאזן) ודו"ח על רווח והפסד (רוה"פ). ניתוח התוצאות העסקיות של החברה בוצע על כלל מרכיביו: רווחיות, איתנות פיננסית (לחברה אין הון זר) ונזילות. לאחר מכן זיהנו כשלים ונקודות טעונות שיפור בתהליכים המתרחשים בתוך החברה והצענו להעצים מספר מאיצי ערך שלדעתנו עתידים להעלות את שווי הכלכלי של פעילות החברה.  על מנת לבדוק את השפעה הכלכלית של מאיצי ערך הללו ביצענו הערכת שווי פעילות של טריניטי מערכות לפני ואחרי היישום. תיאור הארגון חברת טריניטי מערכות אשר הוקמה בשנת 2001, ממוקמת בירושלים ועוסקת בפיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים נלווים. פתרונות התוכנה שמספקת החברה כוללים: פיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים נלווים ללקוחות – לרבות ביצוע פרויקטים של מחשוב ותוכנה, מיקור חוץ (Outsourcing), בדיקות תוכנה ו-QA, אינטגרציה של מערכות ושירותי התוכנה – הכול בהתאם לצרכיו הספציפיים של הלקוח. פעילות החברה הינה פעילות מתמשכת באופייה.
התוכנה העיקרית המשמשת את החברה הינה תוכנה לבקרה אוטומטית על מערכות שכר. החברה היא המובילה בתחומה – הבקרה הממוחשבת על מערכות פיננסיות ובעלת התמחות מיוחדת בבקרה על  מערכות שכר לרבות פנסיה וגמל וכן על מערכות הנהלת חשבונות לרבות בקרה על הכנת קובצי 856, דיווחי מע"מ ועוד. החברה ביצעה ומבצעת פרויקטים עבור גופים רבים לרבות עבור משרד האוצר, בתי חולים, עיריות, משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין מובילים.
חלק מהפתרונות מבוסס על מערכות שפותחו ע"י החברה בעבר, בעיקר בתחום הפיננסים. בנוסף, מבצעת החברה פתרונות ייעודיים שאינם מבוססים על מערכות קיימות. החברה מעניקה לפתרונות שפותחו על ידה אחריות מוגבלת (בדרך כלל עד שנה) במהלכה היא מתקנת ליקויים המתגלים במערכות אותן פיתחה. לאחר אספקת המערכות ללקוח ממשיכה החברה בדרך כלל בליווי הלקוח במתן שירותי תחזוקה ותמיכה למערכות. השירותים אותם מעניקה החברה ללקוחותיה הם: פתרונות תוכנה למערכות ייעודיות, אינטגרציה בין מערכתית, הסבת מערכות, הסבת מידע, ייעוץ, פיתוח בסביבת אינטרנט, פיתוח והטמעה, פתרונות תוכנה בסביבות מסדי נתונים.
הבעיות העיקריות.
1.       רוב הפרויקטים אינם עומדים בלו"ז, בעלות ובתכולה.
2.       עומס על אנשי מפתח – אנשי פיתוח מהווים צוואר בקבוק.
3.       תקשורת לקויה בין המחלקות – העדר תהליכי עבודה ותקשורת פנים ארגונית.
4.       תחלופה גבוהה של בעלי תפקידים והעדר תהליכי גיוס ומיון כוח אדם. 5.       העדר ידע טכני בקרב אנשי המכירות.
6 .       העדר תהליכי הכשרה מקצועית.
7.       העדר תרבות של ניהול ושימור ידע – כאשר עוזבים אנשי מפתח לא תמיד מתבצעת העברת תפקיד באופן מסודר.
8.       העדר מערכת לניהול לקוחות.
9.       חוב לרשם החברות- לא משלמים 10 שנים (בעיה שולית) אי עמידה בחוק.
מאיצי הערך
1 .       מתן פתרונות שלמים וכוללים – יצירת one stop shop בתחום שירותי שכר כמו פיתוח מערכות פנסיה, פרישה, משאבי האנוש והנוכחות.
2.       כניסה לפעילות הכשרה והדרכה בתחום חשבות שכר.
3.       יצירת שיתופי פעולה וכניסה לתחום שיווק מוצרי תוכנה.
4 .       פיתוח מותג. 5.       יצירת מנגנון של ניהול ושימור ידע.
6 .       בניית אתר אינטרנט בשפה האנגלית. 7.       יצירת מנגנון מיון, גיוס, ניהול ושימור (תגמול מבוסס ביצועים) כוח אדם איכותי