עבודה דיני קניין - תקנת השוק במקרקעין, הסתמכות על מרשם המקרקעין, תום לב

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1747
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

תקנת השוק במקרקעין הנה כינויו של הכלל המשפטי הקבוע בסעיף 10 לחוק המקרקעין לפיו רכישת זכות במקרקעין מוסדרים ובתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום, תהא תקפה אפילו הרישום לא היה נכון. הפקעת הזכות מבעל הקניין האמיתי, בשל הסתמכות סבירה על תוכנו של המרשם נועדה לבצר את אמינות הרישום בפנקסים כמסמכים פומביים הפתוחים לעיונו של הציבור, ולהגן על אלמנט הוודאות בחיי המסחר שהינו גורם חשוב בהבטחת משק כלכלי חי ושוקק.  תקנת השוק תחול בהתקיים חמשת התנאים המצטברים הבאים:
(א).
רכישת זכות קניין: תקנת השוק תחול על עסקאות קנייניות בלבד…

(ב). מקרקעין מוסדרים הרשומים בפנקסי המקרקעין: -..
(ג).
תמורה: על מנת שרוכש יועדף על הבעלים המקורי, עליו לעמוד גם בתנאי התמורה.
לפי גישה אחת בפסיקה -.
-..
(ד).
תום הלב: חובת תום הלב המוטלת על הרוכש מחייבת אותו לבדוק בלשכת רישום המקרקעין את מצב הזכויות בנכס אותו הוא מתעתד לרכוש. קונה הנמנע מלעשות כן, אינו פועל כאדם סביר כפי שהדין מצפה ממנו, ועל כן תדחה טענה בדבר תום ליבו-…
לדעת השופט ברק-..
-..
(ה).
הסתמכות על המרשם: בכדי לעמוד בתנאי החמישי יש להראות שהקונה רכש את המקרקעין מתוך הסתמכות על הרישום במרשם המקרקעין. במילים אחרות -… —
האם חל לגבי העסקה הראשונה דין תקנת השוק במקרקעין? -…
-..
משקבענו זאת נעבור לבחינת תחולת דין תקנת השוק על העסקה השנייה ולטענות בני הזוג לוינסון: ראשית נשאלת השאלה במה שונה העסקה הראשונה מהעסקה השנייה ומדוע לא לדחות את תקנת השוק, מאותם טעמים שבשלם נדחתה בעסקה הראשונה, גם בעסקה השנייה? כדי לענות על שאלה זו אנו צריכים להכיר סעיף נוסף והוא 1
5 (א) לחוק המקרקעין לפיו: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו..".
גם סעיף זה (כמו סעיף 10) מראה כי מהימנות המרשם במקרקעין מוסדרים רבה-.
-…
משהבנו את ההבדלים בין העסקאות הנובעים משיטת המרשם הישראלית נבחן את תנאיה של תקנת השוק על העסקה השנייה: -.
-…
טענותיו של אריה יופנו בעיקר נגד התנאי הרביעי של תקנת השוק – תום הלב. על פי פס"ד סונדרס הנ"ל חובת תום הלב נמשכת עד למועד רישום העסקה. -.
-.
 לחלופין ייטען אריה, כי בני הזוג "עצמו עיניים" לנוכח האפשרות כי קיים חשד כלשהו לגבי הזכויות בנכס אותו הם מתעדים לרכוש. טענה זו הוא יבסס על השאלה ההיפותטית הבאה -..
אכן לפנינו מצב לא פשוט בו תקנת השוק בוודאות לא תחול לגבי העסקה הראשונה אולם לגבי העסקה השנייה תתקיים אחת משתי האופציות הבאות-.
-..
בעניינינו אין אנו יכולים לומר באופן דווקני כי תנאי תום הלב מתקיים אצל בני הזוג וזאת לנוכח הטעמים שפורטו בטענותיו הנ"ל של אריה. מכאן שלא מתקיים התנאי הרביעי ודין תקנת השוק להידחות.