דיני תאגידים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1257
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

דיני תאגידים – עבודת הגשה חברה לא מוגבלת: ביאור 1- הקצאת מניות שווה לכל חמשת המייסדים ביאור 2 -לפנינו חברה בלתי מוגבלת (ללא מסך משפטי) …
חסרונות (א) חשש מהדחה- רוב של בעלי המניות יכול להדיח (ב) חוסר עבירות- כאשר מיסד ימכור את מניותיו בחברה לא יהיה בכוחו להעביר את התפקיד הדירקטור לקונה ללא אישור של האסיפה הכללית.
ביאור 5- אמנם בעלי מניות חייבים רק בתום לב לחברה וליתר בעלי המניות אך באמצעות הוראת רשות מפורשת בתקנון ניתן לשדרג את חובת תום הלב לחובת נאמנות.
מס' יעדים מושגים- בחברה לא מוגבלת מעמד שווה, אין הגבלת אחריות…
חברה בע"מ: ביאור 1- הקצאת מניות שווה לכל חמשת המייסדים…
מס' יעדים מושגים- בחברה בע"מ מעמד שווה, יש הגבלת אחריות, אין מעבר רווח ישיר, יש שיתוף בניהול ויש נאמנות הדדיתסה"כ 4 יעדים מושגים שותפות כללית בשותפות אין מסך משפטי, אין מניות יש אחוזים, אין מס שותפויות, לכל שותף מעמד כפול- בעלים ומנהל ואסור לשותף להתחרות.
ביאור 6- חזקת שיוויון בשותפות..
 ביאור 7- בשותפות כללית אין מסך משפטי..
ביאור 8- אין מס שיתופיות..
ביאור 9- לכל שותף יש את הזכות..
ביאור 10- שותף חייב נאמנות …
מס' יעדים מושגים- בחברה שותפות כללית מעמד שווה, אין הגבלת אחריות, יש מעבר רווח ישיר, יש שיתוף בניהול ויש נאמנות הדדית, סה"כ 4 יעדים מושגים.
שותפות מוגבלת א' כל 6 התכונות שפורטו לגבי שותפות כללית חלות במלואן על השותפיים הכלליים בשותפות מוגבלת.
ביאור
1 1- אין שיוויון במעמד השותף הכללי מצד אחד ומארבעת…
מס' יעדים מושגים- בחברה שותפות מוגבלת א' אין מעמד שווה, יש הגבלת אחריות חלקית, יש מעבר רווח ישיר, יש שיתוף בניהול באופן חלקי ויש נאמנות הדדית, סה"כ 2 יעדים מושגים.
שותפות מוגבלת ב' מורכבת באופן הבא: 5
המייסדים מקימים ביחד חברה בע"מ בחלקים שווים בניהם.
ביאור
1 4- חלוקה שווה ככל הניתן של זכויות העסק וחובתיו בין המייסדים- מעמד שווה                                                       ביאור 15- כל חמשת המייסדים משמשים שותפים מוגבלים… ביאור 8- אין מס .ביאור 16- רק השותף הכללי מנהל..
. ביאור 10- שותף חייב נאמנות …
מס' יעדים מושגים- בחברה שותפות מוגבלת ב' מעמד שווה, יש הגבלת אחריות, יש מעבר רווח ישיר, אין שיתוף בניהול ויש נאמנות הדדית, סה"כ 4 יעדים מושגים.
חלופה מיטבית למבנה עסק מבין 5 החלופות:
בחברה שותפות מוגבלת א' ניתן לראות כי מס' היעדים המושגים הינו 2 – א בחברה לא מוגבלת ניתן לראות כי מס' היעדים המושגים הינו 3 – אין הגבלת אחריות (אין מסך משפטי) ובמקרה של פרוק החברה בחברות: חברה בע"מ, שותפות כללית ושותפות מוגבלת ב' מספר היעדים המושגים הינו 4 בשלושתם.
אך ניתן לראות כי בכל אחד מהם ישנו חסרון אחד, כעת נבחן את החברות:
מסקנות ניתן להסיק שהחלופה המיטבית למבנה העסק היא שותפות מוגבלת ב'