הקשר בין המצב הכלכלי של ההורים להישגי הילדים בלימודים

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2017
מספר מילים 4631
מספר מקורות 33

תקציר העבודה

הקשר בין המצב הכלכלי של ההורים להישגי הילדים בלימודים עבודה סמינריונית  – פברואר 2017
תוכן העניינים
תקציר. 3
מבוא. 4
סקירת ספרות.. 5
אי שוויון ופערים בחברה הישראלית.. 5
פערים בחינוך בחברה הישראלית.. 7
תכניות אינטגרציה בחינוך בישראל: המטרות, הקשיים וההישגים. 10 המחקר האמפירי – ריכוז נתונים סטטיסטיים. 12
דיון בשאלת המחקר. 15
סיכום, מסקנות והמלצות.. 16
ביבליוגרפיה. 20 תקציר החיים המודרניים שזורים בדרישות ובציפיות למיומנויות הולכות ומתפתחות. רכישת ההשכלה הינה המפתח לרווחת האדם, רווחה אישית וחומרית. ההשכלה הפורמלית היא מכרעת ואין די בכישרונות מולדים. רכישת השכלה  תורמת להון האנושי, והתשואה להון האנושי היא שכרו של האדם המאפשר איכות חיים טובה ורמת חיים יציבה. מחקרים רבים מראים כי הרקע שממנו בא התלמיד קובע במידה רבה את הישגיו בלימודים ולכן מסביר חלק גדול מהפערים בהישגים בין תלמידים מרקעים שונים. גורמים כגון מקום המגורים של המשפחה, המוצא העדתי, השכלת ההורים והמצב הכלכלי של ההורים משפיעים על הישגי הילדים בלימודים.
עבודה זאת עוסקת בנושא הקשר בין המצב הכלכלי של ההורים להישגי הילדים בלימודים. לכן, שאלת המחקר היא: מהו הקשר בין המצב הכלכלי של ההורים להישגי הילדים בלימודים? השערת מחקר זאת אוששה בעזרת נתונים סטטיסטיים.
ישראל היא אחת המדינות בהן קיימים פערים סוציואקונומיים גדולים. במחקר שפורסם בדצמבר 2014, ע"י ארגון OECD  נמצא כי מבין כל מדינות הארגון, ישראל היא במקום השלישי מבחינת אי השוויון, אחרי מקסיקו וארה"ב (בהתבסס על מדד ג'יני).
לכן, גם בישראל, קיימים פערים רבים בהישגים בלימודים בין תלמידים הבאים מרקעים סוציואקונומיים שונים.
לפיכך, מומלץ לצמצם את העוני ואי השוויון החברתי בישראל.