מדיניות החוץ של ארצות הברית במזרח התיכון - כיצד השפיעה מלחמת ויטנאם על ניהול מדיניות החוץ כלפי מצרים?

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא
פרק 1 – סקירת ספרות
2 1.1 ביטויי מדיניות החוץ של ארצות הברית בהתאם לנשיאיה לאחר מלחמת העולם השנייה
2 1.2 מלחמת וייטנאם 5

1 .2.1 הרקע לפרוץ מלחמת וייטנאם 5

1 .2.2 הטראומה של מלחמת וייטנאם 7
1.3 ארועים המשפיעים על יחסי ישראל ומצרים בין השנים 1967 ל-1975

1 0
1 .3.1 שנת 1967 : מלחמת ששת הימים
1 0
1 .3.2 שנת 1973 : מלחמת ששת הימים
1 4

1 .3.3 שנת 1975 : הסכמי הביניים בין ישראל ומצרים
1 6
1.4 יחסי ארצות הברית וישראל
1 6
פרק 2 – השפעת מלחמת וייטנאם על יישום מדיניות החוץ של ארצות הברית במזרח התיכון, תוך התמקדות במצרים, בין השנים 1967 – 1975

1 8

2 .1 מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי מצרים לפני מלחמת וייטנאם
1 8

2 .2מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי מצרים לאחר מלחמת וייטנאם
2 0 פרק 3 – דיון ומסקנות
2 5
סיכום
2 8
מקורות
2 9
מבוא
עבודה זו תדון בשאלה – כיצד מלחמת ויאטנם השפיעה על ניהולה של מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי מצרים? למעשה, מטרת עבודה זו הנה לבחון את השפעתה של מלחמת ויטנאם על עקביות מדיניות החוץ של ארצות הברית במזרח התיכון, תוך התמקדות במצרים. לפיכך, מדיניות החוץ של ארצות הברית במזרח התיכון תיבחן בין השנים 1967 ל-1975.
בכדי לענות על השאלה, תתבצע סקירת ספרות רלוונטית, המציגה שינויים במדיניות החוץ של ארצות הברית, לסקור את התפתחותה ותוצאותיה של מלחמת וייטנאם, להציג ארועים משמעותיים שהתרחשו במזרח התיכון, בעיקר בין ישראל ומצרים, בין השנים 1967 ו-1975 וכן, לבחון את יחסי ישראל וארצות הברית ואת יישומה של מדיניות החוץ האמריקאית כלפי ישראל. סקירה זו תתבצע במהלך הפרק הראשון.
במסגרת הפרק השני, תבחן מדיניות החוץ כלפי מצרים לפני מלחמת ויטנאם ואחריה. בפרק זה, תבחן השפעתה של מלחמת וייטנאם על מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי מצרים לפני מלחמת ויטנאם ואחריה. מהספרות עולה, כי למונח אינטרס לאומי של ארצות הברית ישנו השפעה ייחודית על סדרי העדיפויות במסגרת מדיניות החוץ של האמריקנים כפי שבא לידי ביטוי במזרח התיכון, ובפרט ביחסי ארצות הברית ומצרים.
אמנם למלחמת וייטנאם הייתה השפעה מסויימת על מדיניותה של ארצות הברית כלפי מצרים. עם זאת, מדובר בהשפעה עקיפה באמצעות ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בפעולות שארצות הברית בחרה לנקוט במהלך מלחמת יום הכיפורים. ארצות הברית בחרה לספק לישראל ציוד צבאי חיוני בלבד רק לאחר שהתברר, כי ברית המועצות מספקת סיוע דומה למצרים וסוריה. ארצות הברית סרבה לספק לישראל סיוע נוסף בטענה שהיא לא מעוניינת שוב במלחמת וייטנאם. לפיכך, אלמלא המלחמה הקרה, יתכן וישראל לא הייתה מקבלת כלל סיוע אמריקאי