יסודות ניהול ותפעול הייצור - אאוטסורסינג סקר ספרות

סוג העבודה
מקצוע
שנת הגשה 2004
מספר מילים 3583
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

תוכן עניינים
א.
תקציר  
1 ב.
הקדמה  
2 ג.
תיאור המודלים הנסקרים     5
ד.
הצגת המחקרים  
8 ה.
סיכום  
1 0 ו.
ביבליוגרפיה  
1 2
א. תקציר :
ייצור על ידי אאוטסורסינג (קבלנות משנה) מהווה בעולם העסקי של ימנו מרכיב אסטרטגי מרכזי.
כיום, חברות נאלצות להתמודד עם לחץ מתמיד בכדי להגביר את גמישות התפוקה, להפחית דרישות מלאי ולקצר את זמן הגעת המוצר לשוק, זאת בעקבות התחרות הגוברת בין היצרנים.
לכן, הליך בחירת הפעילויות, בחירת המרכיבים מקו הייצור בכדי להעביר אותן לחברות זרות בקבלנות משנה (אאוטסורסינג) הנה הליך משמעותי. עבודה זו סוקרת את תופעת האאוטסורסינג, את הליך הוצאת העבודות לאאוטסורסינג ואת הגורמים להצלחה בתוצאות של הפקת החלטות אלו. לפי אהי (Ehie , 2001) על החברות למקד משאבים בפעולות שיש בהן יתרונות ייחסיים תחרותיים וניתנים לכימות. על פעילויות שאינן קריטיות לקיום החברה ולשמירת מעמדה בשוק להישלח למיקור חוץ שמתמחות בפעילויות הדרושות. קויבליס ומילנרKouvelis & Milner , 2002) ) תומכים בדעתו ומגדירים את פעילות החברה כשרשרת אספקה לינארית המחולקת ל – 2 רמות : "פעילות הליבה" – בהם החברה מפגינה עוצמה וביצועים ; ו"פעילות שאינה ליבתית", פעילות שבה החברה אינה מיומנת. ללא השקעה הולמת בפעילויות שאינן ליבתיות, על החברה לסמוך על ספקים חיצוניים. היתרון בשליחה לאאוטסורסינג הוא שהעלויות הקבועות הופכות למשתנות ובכך, קטן הצורך בהשקעת הון בדברים שוליים ומאפשרת התמקדות בפיתוחים חדשים בעלי ערך ליצירת יתרון עסקי על פני המתחרים. ישנם מספר מודלים אסטרטגיים לבחינת ובחירת הוצאת עבודות לאאוטסורסינג ובבחירת קבלני משנה אותם נציג בהמשך.
קיימים יחסי גומלין של אי ודאות בביקוש ובהיצע בשווקים השונים ובפיתוח המוצרים. בנוסף, קיימת הבחנה בהשקעת החברה בשני שלבים של שרשרת האספקה (שלב 1 מדגים את פעילויות ה"ליבה" של החברה ושלב 2 המגדיר פעילויות ש"אינן ליבתיות"). לפעילויות אלו קיימת השפעה רבה על ההחלטה להפיק אאוטסורסינג, לחיוב ולשלילה ועל כך נרחיב בהמשך.