לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט

תקציר העבודה

חלק א )40 נקודות(
עליכם לענות על שאלה 1 – שאלת חובה.
שאלה 1
קראו את הטקסט המצורף )חלק מכתבה שהופיעה באתר של משרד החינוך.
.)https://kids.gov.il/pages/3339
)10 נק'( א. תארו את עיקרי הכתבה במילים שלכם. בהמשך, הסבירו את הקשר בין הכתבה
לבין נושא שנלמד בקורס. השתמשו במושגים שנלמדו בקורס.
נושאים שנלמדו בקורס לדוגמה: הגישה הפרשנית, הגישה המגוננת, התפתחות
קוגניטיבית, מיומנויות תלויות גיל, אוריינות מדיה, השפעות שליליות, השפעות
חיוביות )פרו-חברתיות(, צפייה או שימוש באינטרנט בהקשר המשפחתי, הבניית
מציאות )הבניה מגדרית או הבניה פוליטית או הבניה חברתית(, סיכונים ופגיעות
ברשת, מדיניות הקשורה בצפייה או בשימוש ילדים ברשת.
)15 נק'( ב. בחרו במחקר או במאמר שנלמדו בקורס, תארו אותו במילים שלכם )עד חצי
עמוד(. יש לציין את שם החוקר/ת, שנת הפרסום וכן לתאר את שאלת המחקר,
שיטת המחקר, הממצאים והמסקנות.
)15 נק'( ג. יש לענות על הסעיף באחת מהדרכים הבאות:
 כיצד המחקר או המאמר שתיארתם בסעיף ב בא לידי בטוי בכתבה שתיארתם
בסעיף א, וכיצד הוא מחזק את הדברים שנאמרו בה?
או
 כיצד המחקר או המאמר, שתיארתם בסעיף ב, בא לידי בטוי בכתבה
שתיארתם בסעיף א, וכיצד הוא סותר את הדברים שנאמרו בה?
הערה: אפשר להתמקד בחלק מהכתבה בהתאם לנושא שבחרתם.
הטקסט בעמוד הבא←
3
מחוברים – מדריך להורים
מבוא
בוודאי לא תופתעו לשמוע שצריכת המדיה של ילדים במדינת ישראל היא מהגבוהות בעולם
המערבי. ילדינו משתמשים הרבה מאוד בכלי מידע ותקשורת – טלוויזיה, מחשב וסלולר. הילדים
של היום מכונים "דור המדיה" או "ילידים דיגיטליים", בשל התפקיד החשוב שהמדיה הדיגיטלית
ממלאת בעיצוב החשיבה שלהם ובעיצוב התנהגותם.
ואולם, למרות השימוש הרב באמצעי התקשורת, לעתים קרובות ילדים מתקשים להשתמש
בדרך מושכלת ואחראית בשפע אפשרויות המידע והבידור העומד לפניהם. מחקרים מעידים כי
ילדים מתקשים להבחין בין תוכן לבין פרסומת, ומתקשים לעמוד בפני פיתויי הפרסומות; ילדים
רבים נחשפים לחומרים פוגעניים ברשת, ואינם יודעים כיצד לשמור על פרטיותם ובטיחותם;
בעידן של שפע מידע, ילדים מתקשים להתמודד עם תוצאות חיפוש מרובות, לסנן אותן, לארגן
ולמזג אותן; ולבסוף, ילדים אינם יודעים לזהות ולנתח את המסרים הרגשיים, ההתנהגותיים
והחברתיים המועברים דרך המדיה, ואינם מבינים את מלוא משמעותם, ולכן מושפעים מהם
בחזקה.
אתר "מחוברים" נועד להקנות לילדים ארגז כלים לחיים בעידן הדיגיטלי: כיצד לשמור על בטיחות
ופרטיות ברשת; כיצד להבין מסרים בתקשורת, לפענח אותם ולנתחם בביקורתיות; כיצד לזהות
פרסומות, לנתח אותן ולהתמודד עמן, וכיצד להשתמש ביעילות, בביקורתיות ובדרך מושכלת
בשפע מקורות המידע העומד לרשות הגולשים.
אתר "מחוברים" נמצא בתהליך פיתוח. בשבועות ובחודשים הקרובים יתווספו לאתר עוד ועוד
משחקים ותכנים. הישארו מחוברים אלינו!
ערוץ חיים ברשת – מבוא
ילדים מבלים שעות רבות בגלישה באינטרנט, במשחקי מחשב וברשתות החברתיות. הגלישה
באינטרנט הפכה להיות חלק בלתי נפרד מעולמם ונוגעת להיבטים רבים: חברתיים, לימודיים,
תרבותיים וכיוצא באלו.
הנחת היסוד שלנו היא שיש לקבל את השימוש הנרחב במדיה על ידי ילדים בתור תופעה קיימת,
שיש לה ערכים חיוביים רבים. עם זאת, יש לשאוף להבניה ולעיצוב של כלים לביקורת וכישורי
חיים אצל ילדים ובני נוער, אשר יאפשרו להם להתנהל במרחב הדיגיטלי בדרך מושכלת,
אחראית ובטוחה, שתאפשר התנהלות הוגנת המכבדת את האחר.
בעבור ההורים, השימוש ההולך וגובר של ילדים ברשת והימצאותם במרחבים הציבוריים
הווירטואליים דוגמת הרשתות החברתיות, הם אתגר גדול. לעתים הילדים מנהלים את "החיים
הווירטואליים" מאחורי דלת סגורה, ואז מתעוררת ההתלבטות: עד כמה להתערב? האם
התערבות משמעה חדירה לפרטיות או הגנה על הילד? איך לאפשר לילד להתנסות בחוויות
האלה, שכמובן, יש בהן היבטים חיוביים רבים, ובו בזמן לשמור עליו וללמדו להישמר מפני
הסכנות הקיימות ברשת.
4
אנו מציעים לדבר עם הילדים על חוויית הגלישה ועל היתרונות שברשת, אבל גם להציג את
הסכנות. חשוב שהגולש הצעיר ירגיש שהוריו הם מקור תמיכה לייעוץ ולשיתוף בנוגע לחוויות
נעימות וגם לא-נעימות ברשת.
הערוץ "חיים ברשת" ּפּותח לצורך טיפוח "אזרחות דיגיטלית" – הערוץ מפגיש את הגולשים עם
סימולציות להתנהלות אחראית, הוגנת ובטוחה במרחב הדיגיטלי. יחידות התוכן עוסקות
בנושאים דוגמת: פרטיות וזהות אישית ברשת, התמודדות עם תכנים בלתי הולמים, הגינות
וכבוד לאחֵ ר ברשת, פרסום ושיווק ברשת ועוד.
המשך הבחינה בעמוד הבא
5
חלק ב )60 נקודות(
עליכם לענות על שאלה 2.
שאלה 2
לפניכם שישה היגדים. יש לבחור בארבעה מן ההיגדים )15 נקודות לכל היגד(.
דונו בכל היגד, על-פי חומר הקורס. באפשרותכם לדון בכל היגד באחת משלוש הדרכים הבאים:
א. להצדיק את ההיגד.
ב. לשלול אותו.
ג. לסייג אותו )להסביר מדוע הוא נכון בחלקו ושגוי בחלקו(.
עליכם לתמוך בתשובה לכל היגד באמצעות טיעונים, מחקרים או גישות מחומר הקורס.
)אורך התשובה לכל היגד עד 10 שורות(
1 .סוניה ליווינגסטון, במאמרה מ 2008 מדגישה כי הסיכון העיקרי באינטרנט הוא בריונות רשת.
2 .הגישה המגוננת מציגה את הילדים בכל הגילים )עד גיל 18 )כחסרי אונים מול הטלוויזיה.
3 .בני נוער לומדים על הבניה מגדרית באמצעות האינטרנט.
4 .משפחות שצופות יחד בטלוויזיה אינן נוהגות לשוחח תוך כדי צפייה.
5 .על פי מאמרה של מקבת-ויליאמס )2000" ,)השפעות עקיפות של הטלוויזיה", אסור לאפשר
לילדים לצפות בטלוויזיה אם רוצים שהם יהיו תלמידים טובים.
6" .אוריינות מדיה" ו"מיומנויות תלויות גיל" הם שני מושגים שמכוונים לאותו הדבר.
ב ה צ ל ח ה !