נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

תקציר העבודה

בס"ד.
ממן 13
נשים בחברה היהודית

קורס – 2022 א

שאלה 1:
א. השלבים השונים של התפתחות המאבק לזכות הבחירה לנשים בישוב היהודי בא"י:

הרקע הכללי על היישוב היהודי והמבנה החברתי בתקופה זו:
1917-1919-
הסוציולוגית סילביה פוגל ביז'אווי מנתחת את מאבק הנשים לזכות בחירה בא"י וטוענת: שאחד התנאים ההכרחיים להיווצרות תנועה חברתית הוא "משבר בונה" -ומנקודת המבט של הנשים בא"י ה-"משבר הבונה" הגיע בעקבות הצהרת בלפור ב- 1917 והתנאים הפוליטיים החדשים שנוצרו.
לאחר הכיבוש הבריטי ותמיכתו בהקמת גופים מייצגים לאוכלוסייה היהודית בא"י – החלו נשים להשמיע את קולן וקראו לשילובן במרחב הציבורי החדש. הישוב היהודי החל בפעילות להקמת הגופים המייצגים- המוסדות הלאומיים, כאשר כל קבוצה בחברה הציגה את עמדותיה לגבי אופייה הרצוי של החברה ומעמדם של הגברים והנשים בתוכה. הנשים היו פעילות בדיון הציבורי הגדירו גבולות והשפיעו על התוצאות.
…………………………………………………………………………………
המשך בתוך הקובץ