ניהול ההון האנושי בארגון

תקציר העבודה

פרק1: רקע על מרואיינים 1
פרק 2: מודל "דרייבר", Driver, 1994 3
פרק 3: מודל "גרינהאוס" Greenhaus, 2000 4
פרק 4: מודל "עונות בחיי האדם" 9
פרק 5: המלצות לניהול הקריירה של המרואיינות 11
פרק 6: רפלקציות 12
ביבליוגרפיה 13
נספחים 14

לפי דפוס קריירה זה, הצורך העיקרי שחשוב לאדם הינו ביטחון, זהו עיסוק שיכול לאפשר "קריירה" של העמקה והתמקצעות בתחום. לאחר שנעשתה בחירת הקריירה, הפרט מעמיק בפיתוח ומיקוד הידע והכישורים שלו בתחום. מנקודת מבטו של בעל מקצוע מומחה בתחומו, זו תבנית הקריירה האופיינית ביותר, ואף נתפסת כדרך לנהל קריירה בתחומים "פרופסיונאליים".
תבנית הקריירה "הספיראלית": בתבנית זו, הפרט עובר כל תקופת זמן מסוימת לתפקידים שונים ו/או תחומים מקצועיים שונים ו/או תחומי התמחות שונים.
המעברים – מגמתם הכללית היא בכיוון של "טיפוס", או התקדמות בסולם התפקידים.
בשונה מ"התבנית הליניארית", אשר בה הקידום הוא בקו ליניארי ישר, בתבנית זו, הטיפוס הוא ספיראלי תוך רוטציה ותנועה לצדדים. על פי תבנית זו, העובד מביא עימו ידע וכישורים שצבר מהתחומים הקודמים וגם רוכש ידע וכישורים חדשים המתאימים לתחום החדש.