שילוב ילדים על הספקטרום האוטיסטי בחינוך רגיל

תקציר העבודה

עבודת סמינריון בנושא שילוב, נכתבה במסגרת תואר שני בחינוך.
קיבלה ציון : 94

תוכן עניינים

הקדמה: 2
פרק 1: מבוא 3
פרק 2: רקע תיאורטי 4
התפתחותן של מסגרות החינוך המיוחד – רקע 4
חוק החינוך המיוחד 5
תפקיד הסייעת עפ"י חוזר מנכ"ל 6
האוכלוסייה המשולבת 8
דגמי השילוב 9
עמדות בנוגע לשילוב 11
קונפליקטים בשילוב 12
אוטיזם 13
מאפייני האוטיזם 14
פרק 3: מתודולוגיה 16
פרק 4: ממצאי המחקר 18
חוסר ידע: חוסר אונים ומבוכה מצד המורה המשלב 18
תפקיד הסייעת מהו? 20
היבטים טכניים של השילוב 22
שילוב לימודי לעומת שילוב חברתי 24
ההורים בתהליך השילוב 27
פרק 5: דיון וסיכום 30
ביבליוגרפיה 32
נספחים 34