10106 - תכנון לימודים, הוראה והערכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1127

תקציר העבודה

תכנון לימודים הוראה והערכה – ממן 14 ציון 100

שאלה 1( 40 נקודות(
א. מהו תפקיד הערכה במודל של טיילר ואילו מרכיבים יש לבדוק במודל זה? הסבירו.
ב. הציגו את הגישה של סטפלבים )מודל ה-CIPP )להערכת תכנית לימודים. אילו סוגי מידע צריך
לאסוף על פי מודל זה?
ג. מהו תפקיד הערכה )מסכמת או מעצבת( בכל אחד מהמודלים שהצגתם בסעיפים א ו-ב? נמקו

שאלה 2( 30 נקודות(
הציגו והסבירו בהרחבה את המונחים הבאים:
א. מושאי הערכה
ב. לקוחות הערכה
ג. הערכה חיצונית והערכה פנימית

שאלה 3( 30 נקודות(
כלי הערכה הם האמצעים שבעזרתם אוספים נתונים על מנת להשיג תוצאות וממצאים.
א. הציגו שני כלי הערכה מסורתיים ושני כלי הערכה חלופיים.
ב. מהם היתרונות והחסרונות של כל כלי הערכה?

התשובות בפניםם!!