10270 - סטייה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 95
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1038

תקציר העבודה

סטייה חברתית – ממן 11 ציון 95

שאלה 1 (30 נקודות)
בתשובתכם, הנכם מתבקשים לא לחרוג מ- 2/1 עמוד בהצגת כל מושג/נושא/רעיון תיאורטי.
קראו את פרק 3 בספרו של אריק גוד והסבירו את המושגים/הנושאים/הרעיונות התיאורטיים,
שבסעיפים הבאים. בתשובתכם, עליכם :
1 .להסביר את המושג/הנושא/הרעיון התיאורטי.
2 .להסביר את ההקשר שבמסגרתו הוא עולה/מתקיים.
3 .להדגים את המושג/נושא/רעיון תיאורטי.
(15 נק') א. מאפייני הסטייה, על-פי הפרספקטיבה הפוזיטיביסטית לחקר הסטייה )פרק 3 בספר(.
(15 נק') ב. הדבר הטעון הסבר, על-פי הפרספקטיבה הקונסטרוקציוניסטית לחקר הסטייה )פרק
3 בספר(.

שאלה 2 (70 נקודות)
בתשובתכם, הנכם מתבקשים לא לחרוג מ- 5.2 עמודים.
קראו את פרק 2 בספר, המציג שמונה הגדרות שונות לסטייה וענו על השאלה הבאה. היעזרו
בתשובה גם בפרק 2 במדריך הלמידה וכן במצגת הראשונה באתר הקורס במפגש ההנחיה
הראשון באופק.
(30 נק') א. הציגו, בקצרה ובמילים שלכם, את 5 ההגדרות הראשונות לסטייה, שמעלה אריק גוד בפרק 2 בספרו (5 ההגדרות הפשטניות והמטעות).
בסעיף זה הציגו את ההגדרות בלבד ללא דוגמאות וללא ביקורת בגין ההגדרות.
(20 נק') ב. הציגו בקצרה ובמילים שלכם, את 2 ההגדרות המועילות אך הלוקות בחסר, שמציג גוד בפרק 2 בספר.
גם בסעיף זה יש להציג את ההגדרות בלבד, ללא יתרונותיהן, חסרונותיהן ו/או הביקורת בגינן.
(10 נק') ג. הציגו והסבירו, במילים שלכם, את ההגדרה המאפיינת לסטייה )הגדרת הפשרה(.
(10 נק') ד. בחרו תופעה כלשהי שניתן להגדירה כסטייה על פי ההגדרה המאפיינת לסטייה (הגדרת הפשרה)
והסבירו באיזה אופן התופעה שבחרתם תואמת את האופן שבו ההגדרה המאפיינת מגדירה סטייה.
להלן דוגמא לאופן שבו עליכם לענות על סעיף זה (אין להשתמש בתשובה בדוגמא זו) :
אישה בלבוש לא צנוע )חשופת כתפיים( ברחובות שכונת "מאה שערים" בירושלים-
התופעה הנ"ל תחשב לסטייה על פי ההגדרה המאפיינת לסטייה משום הסיבות
הבאות: ראשית, מדובר בהתנהגות שלכל הפחות קבוצה חברתית כלשהי, במקרה זה,
תת התרבות החרדית בשכונת "מאה שערים" בירושלים, מייחסת לתופעה פסול
ופגיעה. בעדה החרדית, אישה מחויבת לצניעות, שמתבטאת בין היתר בצניעות גם
בהופעה החיצונית )בלבוש(. האישה צריכה לכסות את מרבית חלקי גופה כולל את
כתפיה כמובן. חוסר צניעות של אישה בפרהסיה )כמו האישה שמסתובבת חשופת
כתפיים בשכונה החרדית(, נתפס כפסול וכפוגע בערכי הדת ובאמונה החרדית/דתית.
לאור האמור, ניתן לנבא, שלו אישה הייתה מהלכת ברחבי השכונה החרדית בלבוש
כמתואר )לא צנוע( ולבושה הלא צנוע היה מתגלה לעיני כל, היא הייתה עלולה לעורר
את זעמם של תושבי השכונה שהיו עלולים להגיב כלפיה בשלילה, לירוק לעברה,
לקרוא לה בשמות גנאי, לקלל אותה ואף לסלקה בבושת פנים מהשכונה. יש לציין
שניתן היה לחילופין להציג מיקרה ממשי שבו אישה מסתובבת ב"מאה שערים"
בשעות היום, ומעוררת גינוי בפועל של התושבים בשכונה. העוברים ושבים מסתכלים
עליה בזעם, קוראים כנגדה קריאות גנאי ו"משמרות הצניעות" תופסים אותה
ומסלקים מהשכונה. הגדרת הפשרה מאפשרת להגדיר תופעה כסוטה בין אם התופעה
עוררה בפועל גינוי ובין אם הגינוי הינו פוטנציאלי )כמו בתופעה שהוצגה לעיל(, שניתן
לנבאו לאור העובדה שהתופעה המדוברת נתפסת כפסולה וכפוגעת בעיניי לכל הפחות
קבוצה חברתית כלשהי ) במקרה שלנו, בעיניי האוכלוסייה החרדית בכלל ובשכונת
מאה שערים בפרט..(.

תשובות בפניםם!!!