סמינריון+מחקר איכותי - דפוסי פנאי של בני נוער בקיבוץ ובעיר

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 11644
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

דפוסי פנאי של בני נוער בקיבוץ ובעיר תוכן העניינים
פרק                                                                                                      עמ'
1 .         מבוא                                                                                        1
2 .      פנאי וחשיבותו בחיי הפרט והקולקטיב                                        3
2 .1        מהו פנאי?                                                                                 3
2 .2        חשיבות הפנאי בחיי הפרט                                                          4
2 .3        חשיבות הפנאי בחיי הקולקטיב                                                   5
2 .4        סוגים שונים של פעילויות פנאי                                                    6
3 .         דפוסי פנאי של נוער                                                                    8
3 .1        חשיבות הפנאי בחיי הנוער                                                          8
3 .2        העדפות פנאי של בני נוער                                                                       11
4 .         דפוסי פנאי של נוער עירוני לעומת נוער קיבוצניקי                         15
5.         שיטת המחקר                                                                            19
5.1        שיטת המחקר                                                                            19
5.2        מערך המחקר                                                                            19
5.3        מגבלות המחקר                                                                         22
6 .         תוצאות המחקר                                                                         23
6 .1        תוצאות המחקר                                                                         23
6 .2        דיון                                                                                         32
7.         סיכום ומסקנות                                                                         35
8 .         ביבליוגרפיה                                                                              38
8 .         נספח א' – שאלון המחקר                                                           41
9.         נספח ב' – תוצאות המחקר – נוער בקיבוץ.                                   45
1 0.        נספח ג' – תוצאות המחקר – נוער בעיר                                        52