סמינריון+מחקר - השפעת הרחבת האיחוד האירופאי על הייצוא הישראלי

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2003
מספר מילים 6824
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

השפעת הרחבת האיחוד האירופאי על הייצוא הישראלי תוכן עניינים:
1.                   מבוא
– רקע על הארגון האירופאי, ועל ההרחבה הצפויה. מהי הזיקה בין ישראל לבין האיחוד האירופאי?
2 .                   סקירת ספרות – סקירת הספרות המקצועית בתחום. מהו הרכב הייצוא הישראלי? מהות קשרי המסחר בין ישראל לבין האיחוד האירופאי כיום וצפי לעתיד. ההשפעה המצופה של הרחבת האיחוד האירופאי על הייצוא הישראלי.
3.                   תיאורה ומודל – ההשערה העיקרית היא כי הרחבת האיחוד האירופאי למדינות מבחרות ממזרח ומרכז אירופה תעניק למדינות אלו יתרון במסחר עם מדינות השייכות כיום לארגון וכי עובדה זו תשיא השפעה שלילית על הייצוא הישראלי. זאת לאור העובדה כי ייצוא למדינות האיחוד מהווה חלק ניכר מכלל הייצור הישראלי. מסקנות הפרק = תיאוריות שיובאו לבדיקה בפרק הבא.
4.                   בדיקה אמפירית:
1.       מדגם המחקר, נתוני ייצוא  מתוך נתוני המשרד למסחר ותעשייה.
2.       השוואת הייצוא הישראלי לייצוא המדינות המצטרפות.
3.       תוצאות וניתוח הפרק.
5.                   סיכום ומסקנות.
6.                   ביבליוגרפיה.
7.                   נספחים.
מטרת העבודה ודרך ביצועה:
בדיקת ההשלכות של הרחבת האיחוד האירופאי על מערך הייצוא הישראלי, על ידי שימוש בניתוח של נתונים עדכניים במדינת ישראל על רקע: מערך הייצוא הישראלי הקיים, הייצוא במדינות המיועדות להצטרף איחוד, ומבנה הסחר עם מדינות האיחוד האירופאי. בעבודה זו אשתמש במקורות ספרותיים, מאמרים ומקורות מהאינטרנט. כמו כן יתבסס המחקר על ניתוח נתונים של משרד המסחר והתעשייה. ביבליוגרפיה ראשונית:
אירופה מטילה מטבע. מתוך:  http://www.snunit.k12.il , 14 בנובמבר, 2002, 13:32.
2.       ינון דפני, ישראל והאיחוד האירופאי- תמונת מצב וצפי לעתיד, הרבעון הישראלי למיסים, כ"ז,
1 08, 2001. ע"מ 49-63.
3.       ינון דפני, הסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופאי , השפעת האיחוד המוניטרי באירופה על המדינות הלא חברות בו בשנתו הראשונה, הרבעון הישראלי למיסים, כ"ט, 114, 2002.
עמ' 7-10.
4.       ינון דפני, השפעת הרחבת האיחוד האירופאי למדינות מרכז ומזרח אירופה נבחרות (מדינות "הגל הראשון") על הייצוא הישראלי לאיחוד האירופאי, הרבעון הישראלי למיסים, כ"ט, 114, 2002. עמ' 30-41.
5.       משלחת הנציבות האירופאית לישראל, "האיחוד האירופאי-שחקן גלובלי", מתוך: http://www.eu-del.org.il/ , 18 בנובמבר, 2002, 13:56.
6.       משלחת הנציבות האירופאית לישראל, "האירו ואתה ", מתוך: http://www.eu-del.org.il/ , 18 בנובמבר, 2002, 13:56.
סנאט, ישראל והאיחוד האירופאי:
יחסים על נתיב לא רצוי מבחינתה של ישראל, דף מידע מספר 183 בנושאים מדיניים,יולי 2002.
8.       סנאט, השלכות האירו על כלכלת ישראל, דף מידע מספר 84 בנושאים כלכליים.
פיטרמן, סילביה. מדיניות אופטימלית למשק הישראלי – לקחים מאירופה. מתוך: http://www.bankisrael.gov.il/ , 14 בנובמבר, 2002, 13:32.
10.   פביאן מולדבסקי, השפעת האיחוד המוניטרי באירופה על המדינות הלא חברות בו בשנתו הראשונה, הרבעון הישראלי למיסים, כ"ט, 114, 2002. עמ' 64-86.
פרופסור פרנקל, יעקב. כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה: מצב המשק ואתגרים למדיניות. מתוך: http://www.bankisrael.gov.il/ , 14 בנובמבר, 2002, 13:32.