ביבליוגרפיה ביהדות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 4658
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

תוכן העניינים
הקדמה              עמוד 3
אודות הרב יהודה הלוי                               עמוד 4
אודות ספר הכוזרי                                         עמוד 6
אודות הרמב"ם                                עמוד 8
אודות הספר "מורה הנבוכים"                      עמוד 10 אודות הרב יוסף חיים ה"בן איש חי"              עמוד 11
אודות הספר "בן איש חי"                    עמוד  13
אודות הרב אליהו אליעזר דסלר                עמוד 14
אודות הספר "מכתב מאליהו"               עמוד 16
אודות הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק              עמוד 17
אודות הספר "איש ההלכה, גלוי ונסתר"             עמוד 19
ביבליוגרפיה                עמוד 20 הקדמה       בעבודה זו אעסוק בחמשה ספרי קודש מהמרכזיים והחשובים לאמונת עם ישראל לדורותיו.
הספרים שבחרתי הם:
ספר הכוזרי לריה"ל מורה הנבוכים לרמב"ם הלכות בן איש חי, לרבינו יוסף חיים מכתב מאליהו, לרב אליהו אליעזר דסלר איש ההלכה, לרב יוסף דוב בער סולוביצ'יק        השתדלתי לבחור ספרים שנכתבו על ידי גדולי אותם הדורות מתוך ההבנה שהם היוו עמודי תווך מרכזיים לאנשי דורם בשאלות החיים הנקרות תדיר לפיתחם. סגנון הכתיבה ותוכן הספרים השתנו מתקופה לתקופה וממקום למקום, הכל לפי צורך הציבור באותו הזמן, כל עידן ונסיונותיו הוא. תפקיד גדול הדור בכל קהילה היה תמיד לענות לא רק לשאלות ההלכתיות של אנשי קהילתו, אלא גם לבסס ולחזק את יסודות האמונה, דבר שהתגלה במיוחד בתקופות מפנה כגון רדיפות או מלחמות עולם.
       אשתדל להקדיש לכל אחד מהספרים שבחרתי מקום שווה בעבודה, למרות שספרי הראשונים היו אבני הדרך בעולם הספרות התורנית שעליהן התבססו האחרונים, ולמרות שספרי האחרונים כתובים בשפה יותר גלויה ומובנת לבני דורנו. לעניות דעתי, ניתן להבין את השוני בשאלות האמוניות של הדורות ובתשובות שנכתבו עליהן, בכך שבתקופת האחרונים כבר לא נזקקו לעסוק בשאלות שתירצו הראשונים, והמשיכו את הדיון האמוני מתוך "עמידה על כתפי הענקים" שסללו להם את הדרך.
       את העבודה ערכתי כך שלכל ספר הוקדש מקום לתיאור הרקע הכללי של המחבר ותיאור הספר. בחרתי לערוך את סדר הופעת הספרים בעבודה לפי הסדר הכרונולוגי של הוצאתם לאור לאורך הדורות.