האחריות המוסרית של המדיה להתפתחות הפרעות אכילה בקרב הנשים

תקציר העבודה

עבודה זאת עוסקת בעיצובו של אידיאל היופי הנשי ע"י "תעשיית היופי" ואמצעי התקשורת.
העבודה בוחנת את השפעתו של אידיאל מודגש אך בלתי מושג זה על החברה, ובמיוחד על הנשים, תוך התמקדות בהפרעות אכילה מסוג אנורקסיה נרבוזה.
העבודה בוחנת את ההיבטים המוסריים של תהליך זה, המרוויחים והמפסידים ממנו. הבחינה האתית תעסוק בעיקר בשאלת אחריותן המוסרית של פירמות מענף "תעשיית היופי" בקשר להשפעות של שיווק אידיאל מסוים של יופי נשי [ההשפעות על הפרעות אכילה וכו'].
נושא זה ינותח בהרחבה על פי מודל השלבים שהוצג ע"י גבע (2000).
תוכן עניינים:
מבוא

3
דימוי הגוף והערכה עצמית -…
5
אנורקסיה נרבוזה -.
7
אידיאל היופי –..
11
ניתוח על פי מודל השלבים —
14
דיון וסיכום
24
ביבליוגרפיה
27