מניעת הטרדה מינית בשירות הציבורי

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 10734
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

מבוא
הטרדה מינית היא תופעה חברתית מסוכנת, המהווה אחת מצורות ההפליה נגד נשים ומבטאת תפיסה היררכית כוחנית ביחסים שבין גבר לאישה במקום מערכת יחסים ראויה המושתתת על הדדיות והסכמות.  העובדה המצערת, כי הנושא אינו יורד מסדר היום, מעידה יותר מכל על הצורך בשינוי נורמטיבי וחינוכי עמוק על מנת למגר את התופעה.
במדינת ישראל התגבשה בשנים האחרונות מודעות ציבורית בולטת לגבי תופעת ההטרדה המינית, היקפה וחומרת פגיעתה בנשים בכל מגזרי החיים: האישיים, החברתיים והציבוריים. מודעות זו הגיעה לכלל ביטוי בחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998. חוק זה נועד לחזק את ערך שוויון האישה ואת זכותה לסביבת עבודה בטוחה ומכבדת, תוך הדגשה כי כל תופעה של הטרדה מינית, במעשים ובמלל, הינה עבירה שעונש בצידה.
הארגון הציבורי, ייחודיותו ומאפייניו, לצד מרכזיותו כארגון השואב את כוחו ועוצמתו מהעם ובה בעת, ממלא תפקיד מעצב בחברה הישראלית, נחשב אחד הארגונים המחויבים ביותר למיגור התופעה.
נציבות שירות המדינה, המופקדת על משרדי הממשלה, פועלת הן באופן הצהרתי והן במעשים למיגור תופעת ההטרדה המינית.
מחויבותה לנושא ואי הלגיטימיות לקיומה של התופעה בשירות הציבורי, מצאה ביטויה כבר בשנת 1988 בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, והן במדיניותה, שתורגמה לתוכנית מערכתית כוללת, תוך הדגשת אחריות המעביד לכבוד האדם ולזכותו לביטחון ולהגנה. בחיבור זה נבקש לעמוד על התופעה בכללותה, מימדיה במגזר הציבורי, ההסברים התיאורטיים לקיומה, כיצד מנסה נציבות שירות המדינה להתמודד עם תופעה זו ומה, לדעתנו, ניתן להוסיף ולשפר על מנת למגר את התופעה או לכל הפחות, לצמצמה.
סקירת הספרות וראיונות עם הגורמים הרלוונטיים בנציבות שירות המדינה מלמדים כי מדובר בתופעה רחבת היקף, בכלל, ובשירות הציבורי, בפרט. כמו כן, אנו למדים כי חלק נכבד מהנשים אשר חוות הטרדה מינית אינן מתלוננות, מסיבות שונות.
נציבות שירות המדינה פועלת למנוע את התופעה עוד בטרם התרחשה, בעיקר באמצעות הסברה והדרכה והן לאחר התרחשותה, על ידי עידוד הנשים שחוו הטרדה לדווח על כך ועל ידי חקירתם של המטרידים,  העמדתם לדין וענישתם.
למרות פעולותיה של נציבות שירות המדינה, מצאנו כי יש מקום לפעולות נוספות, שאינן קיימות היום  ויכולות להוות נדבך נוסף בהשגת היעד –  צמצום ו/או מיגור תופעת ההטרדה המינית במגזר הציבור, על מנת לעצב סביבת עבודה מכבדת ומצמיחה עבור כלל העובדים במגזר זה.
תוכן העניינים
מבוא –עמ'
1 הטרדה מינית כתופעה חברתית …עמ'
2 הדיון בארה'ב ובמדינות אחרות …עמ' 3
הטרדה מינית – בישראל –…עמ'
6 הסברים תיאורטיים לתופעת ההטרדה המינית.
–עמ' 9
נציבות שירות המדינה .עמ'
1 3
מניעת פשיעה עמ'
1 5
פעולות הנציבות לצורך מניעת הטרדה מינית עמ' 17
נקודות למחשבה -…עמ'
2 4
המלצות -עמ'
2 6
סיכום –עמ'
2 9
ביבליוגרפיה .עמ'
3 0