הבדלים בהתמודדות המשפחתית עם ילד חריג -

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 6022
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

הבדלים בהתמודדות המשפחתית עם ילד חריג – שוני בתגובת אימהות ואבות, אחים ואחיות עבודה סמינריונית בנושא שוני מגדרי במשפחה שיש בה ילד בעל מוגבלויות חששות ההורים הקשורות בילד החריג קיימים במישורים שונים. חלקם קשור לעתיד הילד וליכולתו לחיות חיים תקינים ללא השפלה מצד החברה. חלקם לעתידם שלהם כהורים ולתקוותם להחזיר לעצמם בעתיד מקצת מהחירות האישית שוויתרו עליה כהורים לילד חריג.
מטרת העבודה היא  לברר אם יש הבדלים בין התנהגות האם להתנהגות האב כלפי הילד החריג ומהם הבדלים אלה, אם יש הבדלים בין התנהגות האחים והאחיות כלפי הילד החריג ומהי השפעתו על חיי המשפחה בכלל. בפרק א' מובאות הגדרות לילד בעל מוגבלויות. פרק ב' עוסק בשלבים העוברים על משפחה שנולד בה ילד חריג מההלם הראשוני עד להתאוששות ולהשלמה. בשלושת הפרקים הבאים נסקרים מחקרים על יחסיהם של אבות ואימהות לילד החריג ועל מעורבותם הדומה או השונה בטיפול בו. פרק ז' בודק לפי מחקר שנערך את ההבדלים בין התייחסות אחיות להתייחסות אחים לילד בעל העיכוב ההתפתחותי ולטיפול בו.            תוכן העניינים
מבוא                                                                                                                      3                                                                                                     א   ילד חריג – הגדרה                                                                                               4
ב    השפעת הולדת ילד חריג על ההורים                                                                       
4 -8
ג     התנהגות אימהות כלפי הילד החריג                                                                        9                                                ד    התנהגות אבות כלפי הילד החריג                                                                           
1 0 ה    התנהגות אימהות מול התנהגות אבות כלפי הילד החריג                                       11-12   ו    השפעת הילד החריג על אחים ואחיות במשפחה                                                      13-15
ז   נתונים סטטיסטיים – אימהות לעומת אבות ואחיות לעומת אחים                          16-19
דיון וסיכום                                                                                                                   
2 0-22
נספח: שאלון                                                                                                                
2 3-24
מקורות                                                                                                                         
2 5
מבוא
הבאתו של ילד בעל מוגבלויות לעולם מכאיבה מאד מבחינה פסיכולוגית וכרוכה בהשלכות ישירות ועקיפות, נפשיות ומעשיות על כל הסובבים אותו ובראש וראשונה הוריו. הורות בכלל היא תפקיד מורכב שיש ללמדו לאורך החיים, אולם הורות לילד חריג היא תפקיד מורכב בהרבה. הטיפול בילד חריג ודרש למידת ידע חדש לגבי אופן החזקתו של הילד, האכלתו, הושבתו וכולי. לפעמים אף נדרש לימוד שפת סימנים מיוחדת על מנת לתקשר אתו. חששות ההורים הקשורות בילד החריג קיימים במישורים שונים. חלקם קשור לעתיד הילד וליכולתו לחיות חיים תקינים ללא השפלה מצד החברה. חלקם לעתידם שלהם כהורים ולתקוותם להחזיר לעצמם בעתיד מקצת מהחירות האישית שוויתרו עליה כהורים לילד חריג.
      מטרת העבודה היא  לברר אם יש הבדלים בין התנהגות האם להתנהגות האב כלפי הילד החריג ומהם הבדלים אלה, אם יש הבדלים בין התנהגות האחים והאחיות כלפי הילד החריג ומהי השפעתו על חיי המשפחה בכלל. בפרק א' מובאות הגדרות לילד בעל מוגבלויות. פרק ב' עוסק בשלבים העוברים על משפחה שנולד בה ילד חריג מההלם הראשוני עד להתאוששות ולהשלמה. בשלושת הפרקים הבאים נסקרים מחקרים על יחסיהם של אבות ואימהות לילד החריג ועל מעורבותם הדומה או השונה בטיפול בו. פרק ז' בודק לפי מחקר שנערך את ההבדלים בין התייחסות אחיות להתייחסות אחים לילד בעל העיכוב ההתפתחותי ולטיפול בו.            אני עצמי מחנכת בכיתת תקשורת לילדים עם מוגבלויות וניהלתי לא מעט שיחות עם הוריהם. ראיתי התייחסויות שונות אל הילדים ואל הטיפול בהם. תפקודו של הילד מושפע מאד מהתייחסות ההורים אליו. שמתי לב שיש שוני בין התייחסות האימהות להתייחסות האבות לילד ובמעורבות בחינוך בבית-הספר תגובותיהם היו שונות ולכן חשבתי לבדוק את ההבדלים האלה בעצמי באמצעות מחקר צנוע זה. בפרק ז' מובאות תוצאות המחקר בצורת טבלאות המכילות נתונים סטטיסטיים שאספתי והמסקנות שהסקתי בעקבותיהם. לאחר מכן באים סיכום כללי של העבודה והמלצות לעתיד.