סמינריון - עקרון ההעדפה המתקנת ויישומו לשאלת ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 6971

תקציר העבודה

עקרון ההעדפה המתקנת ויישומו לשאלת ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים תוכן העניינים
פרק                                                                                                      עמ'
1 .         מבוא                                                                                                    1
2 .         ייצוג נשים בתפקידי ניהול ובדירקטוריונים                                             3
3 .         גורמים בקידום נשים לתפקידי ניהול                                                       10
4 .         עקרון האפליה המתקנת לנשים ויישומו בתחום                                        17
5.         סיכום ומסקנות                                                                                     28
6 .         ביבליוגרפיה                                                                                          30
1 . מבוא
המנהל, בתפיסתנו, הוא גבר. החברה הישראלית מונחית עדיין במידה רבה על ידי סטריאוטיפים מגדריים השמים את הדגש על הגבר ומגבילים את האישה לתפקידה כאם ואשת איש. מציאות זו משתקפת בתחומים שונים של תעסוקת גברים ונשים בישראל, כדוגמת פערי השכר בין נשים וגברים, תחומי העבודה, ובאופן משמעותי, גם בייצוגן של נשים במשרות בכירות. שאלת ייצוגן של  נשים מתגלה במלוא הבעייתיות שבה בתחום ייצוגן של נשים בדירקטוריונים. זאת כאשר, יש לייחס חשיבות מהותית לייצוג נשים בדירקטוריונים כמהלך חיוני לקראת שילובן של נשים בכל הדרגות של המגזר העסקי וקידומן הכללי של נשים בתעסוקה. ההכרה בחשיבות שילובן של נשים בדירקטוריונים התקבלה גם על ידי המחוקק וכראייה לכך, ניתן להצביע על שורה של ניסיונות בחוק ובפסיקה הישראלית להבטיח ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים. למרות זאת, נתונים מגלים כי קיימים עדיין פערים משמעותיים בין שיעור הנשים לשיעור הגברים בדירקטוריונים. עקרון האפליה המתקנת כשלעצמו, הוא עקרון שנוי במחלוקת, כמו גם יישומו של העיקרון בפרט בתחום העסקי, ועם זאת, למרות אפליה מתקנת של נשים ביחס לייצוג בדירקטוריונים בחברות ממשלתיות, נדמה כי נשים אינן מצליחות עדיין לנפץ את 'תקרת הזכוכית' ולהגיע לייצוג שוויוני. בעבודה זו אבחן את סוגיית ייצוג נשים בדירקטוריונים. יבחן הייצוג הקיים של נשים בתפקידים בכירים, ככלל, וייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. ייבחן עקרון האפליה המתקנת ויישומו בארץ ובעולם, ויבחנו שורה של גורמים בקידום נשים לעמדות ניהול, החל מן היכולת הניהולית של נשים וכלה בחסמים פנימיים וחיצוניים בקידום נשים. זאת, מתוך ניסיון לזהות את הגורמים המעכבים את הגעתן של נשים לייצוג שוויוני במשרות ניהול ככלל, ובדירקטוריונים בפרט.
לבסוף, אנסה להשיב על השאלה: האם יש מקום לאפליה מתקנת של נשים על מנת להבטיח ייצוג נשי הולם בדירקטוריונים? כאשר, משוער כי יש מקום לאפליה מתקנת של נשים אולם כי יישום העיקרון כמות שהוא כיום אינו יעיל ואינו מצליח בהשגת המטרה של הבטחת ייצוג שוויוני של נשים בדירקטוריונים. העבודה תתבסס על מקורות אקדמאיים, מחקרים ומקורות עיתונאים בתחום, וכן יובאו במסגרתה נתונים סטטיסטיים ביחס לייצוג נשים במשרות ניהוליות ובדירקטוריונים.