סמינריון - הסדרי הפקעת קרקעות

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 15786
מספר מקורות 56

תקציר העבודה

הסדרי הפקעת קרקעות הפקעת מקרקעין היא רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין על ידי רשות ציבורית למטרה ציבורית. בישראל כיום קיימים 18 חוקים שונים המקנים סמכויות הפקעה לרשויות חוק שונות, כאשר, בכל מקרה, היקף הזכויות הניתנות להפקעה נקבע בכל עניין על פי החוק התקף לעניינו.
שיקול הדעת הנתון לרשות במעשה ההפקעה הוא רחב ביותר, בפועל, כמעט בלתי מוגבל, ואין מוטלת על הרשות כל חובה לדבוק במטרה הציבורית שלשמה הופקעה הקרקע במקורו של עניין.
קיימת הפרדה משפטית בין הסמכות להפקיע לזכות הפיצוי של קורבן ההפקעה, הוא בעל הנכס. הרשות אינה נדרשת להראות כי בידיה התקציב המתאים לתשלום פיצויים קודם לאישור ההפקעה,   ונקבע כי טענות באשר לגובה הפיצוי שהוצע, והעובדה שהסכום שהוצע אינו עומד בכל יחס סביר לערך הקרקע שהופקעה אינן תקפות לערעור על חוקיות ההפקעה לאחר שהושלמה. בעבודתי, אדון בהסדרי הפקעת קרקעות ואופן יישומם בהקשר לעניין ברכה דינר נ' מדינת ישראל שר האוצר (להלן: פס"ד דינר). המקרה האמור עוסק בשימור זיקת הבעלים לקרקע לאחר ההפקעה, והשבת המקרקעין לאחר מיצוי מטרת ההפקעה, והוא משמש אשנב עדכני לטיפולן של הערכאות בשאלות ההפקעה ומטרותיה. בנוסף, יבחנו תקדימים משמעותיים נוספים בתחום.
ראשי פרקים מוצעים:
1.         מבוא
2.         מעשה ההפקעה ותוצאותיו
3 .         הצידוקים למעשה ההפקעה
4 .         דין השוואתי 5.         דיון: האם הסדרי הפקעת קרקעות הקיימים בישראל כיום והשימוש בהם מתאים למטרות החברתיות שלשמן נוצרו? יועלה הטיעון כי היקפם של הסדרי הפקעת קרקעות בישראל כיום רחב פי כמה מן הנדרש להשגת המטרות החברתיות לשמן נוצר, ולמעשה יש בו פגיעה נרחבת בזכות הקניין ושימוש לרעה בצידוק החברתי, כמו גם פתח לשימוש לרעה בזכות ההפקעה עצמה. ייטען כי תחומים שונים של דיני הפקעת קרקעות, למשל, הסירוב להשיב את הקרקע לבעליה לאחר שמוצה הצורך הציבורי לשמו הופקעה, והיכולת להודיע על הפקעת הקרקע, פעולה המונעת כל שימוש אחר בקרקע, ללא מימוש של ההפקעה בפועל (ובהתאם לכך, ללא תשלום פיצויים) מחזקים את המסקנה כי השימוש בדיני הפקעת מקרקעין אינו נאות והוא עובר על הדרוש להשגת המטרות החברתיות לשמן נוצר.
5.         סיכום ומסקנות