עבודת מחקר זו , עוסקת בסגנון מנהיגות מעצבת ,מחויבות אירגונית ושחיקת מורים נעשתה בבתי ספר על יסודיים באיזור חיפה והקריות .המחקר בדק קשר בין רמת המנהיגות המעצבת הנתפס של המנהל ע"י המורים לבין רמת שחיקתם

תקציר העבודה

בית הספר למדעי המדינה המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית מחזור: _________ נושא העבודה: מנהיגות מעצבת ,מחוייבות אירגונית ושחיקה במנהל הציבורי מקום התצפית : בי"ס בית הספר למדעי המדינה המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית מחזור: _________ נושא העבודה: מנהיגות מעצבת ,מחוייבות אירגונית ושחיקה במנהל הציבורי מקום התצפית : בי"ס תוכן העניינים
עמ'
1 . תקציר   -..

2 . הקדמה    –

3 . סקירת ספרות  –.

4 . סיכום והשערות —
5. מסגרת מושגית ומשתני המחקר ..

6 . מערך המחקר   –..
7.מציאות ניהולית –.

8 .ממצאים -.
9. דיון   –.

1 0. רעיונות והצעות לשינוי ושיפור …

1 1.ביבליוגרפיה   –..

1 2. נספח – שאלוני המחקר  –.
שאלת המחקר :
הקשר בין סגנון מנהיגות מעצבת מחוייבות אירגונית ושחיקת מורים במערכת החינוך
1 .תקציר עבודת מחקר זו , העוסקת בסגנון מנהיגות מעצבת ,מחויבות אירגונית ושחיקת מורים נעשתה בבתי ספר על יסודיים באיזור חיפה והקריות .
המחקר בדק  קשר בין רמת המנהיגות המעצבת הנתפס של המנהל ע"י המורים לבין רמת שחיקתם כך שמורים הפועלים תחת מנהל בעל סגנון מנהיגות מעצבת ברמה גבוהה יהיו ברמת שחיקה נמוכה יחסית. בנוסף , נבדקה רמת המחויבות הארגונית של המורים כגורם מתווך בין רמת סגנון המנהיגות המעצבת לרמת שחיקתם . במקביל , נבדק  במחקר קשר בין רמת המנהיגות המעצבת הנתפס של המנהל ע"י המורים לבין רמת שחיקתם בתלות בחתך גיל כך שבחתכי גיל מסויימים הקשר הופך לחלש יותר.
הקשר נבחן באמצעות ניתוח שאלונים. השאלון מורכב מארבעה חלקים: שאלון מנהיגות MLQ , מחוייבות אירגונית , רמת שחיקה MBI ושאלון דמוגרפי  (108N= ).
המערך שנבחר לביצוע המחקר הינו מערך מתאמי. המדגם כלל 108 מורים ב- 9
בתי ספר , בטווח גילאים 60 – 22 .