השפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבויות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות

תקציר העבודה

תוכן עיניינים:
מבוא                                                     
3 פרק
1 השערות המחקר והגדרת משתנים                                 
4 -7                                           פרק
2 השימוש הגובר באסטרטגיות הרכישה והמיזוג         2.1 ממצאי העבר של המיזוגים       והרכישות                                        
8 -9                                       2.2 גורמים לקיום רכישות                 10-11                                  2.3 בעיות המונעות רכישה מוצלחת    12-13
פרק
3 סיבות וגורמים לתחלופת מנהלים    14-16
פרק
4 השפעת תחלופת המנהלים על מיזוגים ורכישות                                
1 7-21
פרק 5 השפעת הבדלי התרבויות על מיזוגים ורכישות                               
2 2-29                 פרק
6 סיכום ומסקנות                           30-31
פרק 7 רשימת מקורות                          
3 2-34
נספח                                                  
3 5-37
עבודה זו עוסקת בהשפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבויות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות.
שאלת המחקר היא האם תחלופת מנהלים והבדלי תרבויות מנבאים הצלחה/כישלון במיזוגים ורכישות.
שיטת המחקר בעבודה היא ניתוח ספרות תיאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר בשנים 1996 ועד היום, כאשר המיקוד הוא בשלוש שנים האחרונות.
בפרק הבא, אציג את השערות המחקר ואגדיר את המשתנים שעליהם אדון בעבודה, בהמשך אדון בשימוש הגובר באסטרטגיות הרכישה והמיזוג על ידי הצגת ממצאי העבר של המיזוגים והרכישות, הגורמים לקיום רכישות ומנגד הבעיות המונעות רכישה מוצלחת. בהמשך אתמקד ואבחן את הסיבות והגורמים לתחלופת מנהלים, בהמשך אציג את השפעת תחלופת המנהלים על מיזוגים ורכישות ולבסוף אציג את השפעת הבדלי התרבויות על מיזוגים ורכישות.
הפרקים האחרונים מכילים סיכום ומסקנות, רשימת המקורות שהשתמשתי להכנת העבודה ונספח שהוספתי כדוגמא, לניתוח מיזוג של קרייזלר ודיימלר-בנז.
תקציר:
-העולם עובר שינויים רבים אשר מצביעים על תהליך של גלובליזציה. העליה בגלובליזציה והתחרות בין החברות יוצרת דרכים להנציח את העסקים ועוזר ביצירת רווחים. רכישות ומיזוגים הם חלק מדרכים אלו. רכישות ומיזוגים הינם תהליך חשוב ומודרני בכלכלה.
רכישות ומיזוגים משמשות כגישה להשגת מיומנות ומודיעין מקומי מבלי לשאת במעמסה של יצירת חברת בת מאפס.
הסיבה העיקרית למיזוגים ורכישות היא להשיג סינרגיה ע"י אינטגרציית שתי יחידות עסקים בקומבינציה שתעלה את היתרון התחרותי. לרע המזל הרבה מיזוגים לא עמדו בציפיות. אחוזי הכישלון הטיפוסיים הם בתחום של 50%-60% . מעבר לביצועים הפיננסיים, מיזוגים ורכישות בדרך כלל יוצרים טראומה משמעותית לעובדים ולמנהלים. במיוחד לחברה הנרכשת, ולעיתים נוצרות בעיות בגישה ובפרודוקטיביות, תחלופה של צוות מוערך כולל מנהלים בכירים.
על אף הסיכון שישנו במיזוגים ורכישות, חברות ממשיכות בתהליך זה מאחר וישנו סיכוי להגדלת מחירות ורווחיות.  זאת ניתן לראות עפ"י הגידול המתמשך במיזוגים ורכישות ברחבי העולם עקב הגלובליזציה.
התרבות הארגונית בהקשר של המיזוגים והרכישות מצטיירת ככוחנית שעל המנהלים להתמודד עימה על מנת לקצור ערך כלשהו מהקומבינציה החדשה. התרבות משמשת כגורם מאחד בין היישויות בארגון בעיקר כאשר צצות בעיות עקב השוני בין שני הארגונים.
מעטים המחקרים אשר חוקרים את תפקיד תאימות התרבות במיזוגים ורכישות. תופעה של איבוד האוטונומיה אצל המנהלים הנרכשים יכולה לעורר מתח ועמדה שלילית בתהליך המיזוג, ומוביל לבעיות אינטגרציה וכישלון במיזוג.
האינטגרציה שלאחר המיזוג היא כמו יצירת ילד. יש לילד כמה תכונות שירש משני הוריו, אך יש לו אישיות וזהות ייחודית. ברב המקרים ההורה הדומיננטי יותר מנסה לכפות את התרבות שלו, דרך עבודה ונהלים..
-אחת מהבעיות העיקריות היא שמנהלים ומנהיגים בארגון אשר מעורבים במיזוגים ורכישות לא מודעים לכל ההשפעות העתידיות ולסבירות של כישלון במידה ניכרת.
נמצא שלתחלופת מנהלים יש השפעה חזקה על הפרודוקטיביות לאחר רכישה ועל המורל העובדים של החברה הנרכשת, ובעקבות כך על הביצועים שלה. כמו כן הבדלים תרבותיים עלולים להיות מקושרים בצורה חיובית או שלילית עם ביצועי המיזוגים והרכישות, תלוי במידת ההבדל ובסוג המיזוג. במיזוגים ורכישות שדורשים רמה פחותה של אינטגרציה, הבדלי תרבות במיוחד במיזוגים בין לאומיים משפיעים ביחס ישר על תועלות האינטגרציה, ובעקבות כך על מימוש הסינרגיה.
על כל אילו אדון בהרחבה בעבודה..
תאריך הגשה: 02.02.2010