תחושת הרווחה (well-being) אצל אבות וילדים במשפחות חד-הוריות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5575
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא
פרק א: משפחות חד-הוריות בישראל ובעולם: מאפיינים דמוגרפיים וסוציולוגיים – סקירת ספרות.
1.      הגדרות
2 .      תופעת משפחות חד הוריות בעולם
3 .      תופעת משפחות חד הוריות בישראל פרק ב:תחושת הרווחה  במשפחות חד-הוריות עם אב יחידני– היבטים תיאורטיים.
1.      תחושת רווחה מה היא
2 .      תחושת הרווחה בקרב האבות
3 .      תחושת הרווחה בקרב הילדים פרק ג:תחושת הרווחה במשפחות חד-הוריות בישראל.
דיון – השוואת הממצאים בישראל לעומת ממצאי מחקרים בעולם. והשוואה בין טיפוסי משפחות חד-הוריות שונות סיכום תקציר תחושת הרווחה אצל אבות וילדים במשפחות חד הוריות שבראשן אב מבוא
כ- 10% מהמשפחות החד הוריות בישראל הן משפחות שבראשן עומד גבר  ( בעוד שלפני שני עשורים כ- 36% מראשי משפחות אלה היו אבות).  מרבית המחקרים בשנים האחרונות על משפחות חד הוריות מתמקדים במשפחות חד הוריות שבראשן עומדת אישה. אני בחרתי במקטע זה של משפחות חד הוריות, שבראשן גבר, למרות הירידה בחלקן בכלל המשפחות החד ההוריות בישראל, כי עדיין מדובר באלפי משפחות. בנוסף לכך משפחות חד הוריות שבראשן גבר, נראות  "פחות טבעיות" ממשפחות שבראשן עומדת אישה. יצוין כי במערב אירופה קיימת מגמה של גידול בחלקן של המשפחות שבראשן עומד גבר ויתכן ומגמת גידול זאת, תהיה גם בישראל.
שאלת המחקר בעבודות תהיה השוואה בין תחושות הרווחה של משפחות חד הוריות (כאמור שבהן אבות) וילדים בהן לעומת  אלו של משפחות דו הוריות קלאסיות.
כאשר השערת המחקר היא שבמשפחות חד הוריות שבראשן האבות, תחושת הרווחה במשפחות אלה נמוכה יותר מתחושת הרווחה במשפחות רגילות. השערת מחקר נוספת כי תחושת הרווחה של אבות במשפחות  חד הוריות גדולה יותר מתחושת הרווחה של אמהות במשפחות חד הוריות.