תוכנית התערבות- קבלת האחר בגן הילדים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 14292
מספר מקורות 115

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא -.
1
הקדמה:
רקע
עיוני 2-4
רב תרבותיות –…4
רב תרבותיות בחברה הישראלית –..4-5
רב תרבותיות במערכת החינוך .5-8
ביסוס אמפירי -.8-11
ההקשר –…12-14
תוכנית ההתערבות- חברים בכל מיני צבעים -.משפטים-16
מתודיקה –.17-18
היבטים יישומיים –…19-21
התערבויות –22-27
הערכת תוכנית ההתערבות .28-30 ביבליוגרפיה -..31-34
נספחים –…35-43
מבוא
עבודה זו, מתארת תוכנית התערבות בנושא "קבלת האחר" ומכאן שמה "חברים בכל מיני צבעים". התוכנית מיועדת לקהילת גן הילדים בשכונת יד-אליהו, הכוללת את הצוות החינוכי, ילדי הגן (גילאים 5-6) ומשפחותיהם. גן הילדים, לו מיועדת התוכנית, מאופיין באוכלוסיית ילדים הטרוגנית, בעלת שונות תרבותית- ילדים לעולים חדשים/ותיקים, ילדים לעובדים זרים ממגוון מדינות וילדים שהינם ילידי הארץ. מרבית הילדים הינם ממשפחות מרקע סוציו אקונומי נמוך עד בינוני. הגיוון והשונות בין באי הגן באים לידי ביטוי במפגשים היומיומיים של הצוות החינוכי עם הילדים ועם משפחותיהם וכן, במפגשים של הילדים בינם לבין עצמם. יש ביכולתם של המפגשים הללו להוות מקור להתפתחות חברתית, אך גם מקור לעימותים ולמתח. על רקע הסביבה רבת התרבויות של גן הילדים, כמו גם של החברה בישראל, עולה חשיבות עיצוב ויישום תוכנית התערבות לטיפוח האקלים הרב-תרבותי בגן.  מטרת התוכנית היא להציג בפני באי הגן את השונות והמגוון התרבותי בחברה הישראלית, לטפח בהם את היכולת לגלות כבוד והבנה כלפי האחר ולחזק בקרבם את הגאווה התרבותית, הן של תרבות מוצאם והן של התרבות הישראלית.
תוכנית ההתערבות מתבססת על הגישה האקולוגית, הגורסת, כי שינוי מהותי בחיי הפרט מתרחש כאשר ניתנת התייחסות מתאימה לסביבה בה הוא חי- משפחה וקהילה (ארהרד,
2 003). לכן, התוכנית המוצגת בעבודה זו, הינה מערכתית וכוללת את כלל הצוות החינוכי בגן, את ילדי הגן ואת משפחותיהם, בדגש על שיתוף הפעולה ביניהם.
            התוכנית כוללת שני חלקים עיקריים: חלקה הראשון, מתמקד בצוות החינוכי, מתוך הנחה, כי גיוס חברי הצוות כסוכני שינוי בעלי הבנה רב-תרבותית, הינו תנאי מקדים ליישומה של תוכנית ההתערבות בקרב הילדים ומשפחותיהם; חלקה השני של התוכנית, מתמקד באוכלוסיית הילדים בשילוב משפחותיהם, זאת במטרה לפתח בהם הבנה רב-תרבותית ויכולת לנהוג בכבוד ובסובלנות כלפי הזולת. הערכת ההתערבות תתבצע במגוון דרכים, הן באמצעות כלים איכותניים והן באמצעות כלים כמותיים, בנקודות זמן שונות לאורך ההתערבות, בהתייחס לאקלים החינוכי בגן, עמדותיהם והתנהגויותיהם של הילדים, של הצוות החינוכי ושל ההורים.