סמינריון מצויין-נושא העבודה : הטיות בקבלת החלטות ותורת הסיכויים

תקציר העבודה

נושא העבודה : הטיות בקבלת החלטות ותורת הסיכויים •                     שאלת המחקר האם גורמים לא כלכליים משפיעים על הערכת מחירים של בני אדם.
ראשי פרקים :
                                                                                                                              
1 .   תקציר.
2.   מבוא.
3.   סקירת ספרות.
4.   ההתנהגויות הכלכליות של האדם.
5.   הערכת וקביעת מחירים על ידי בני אדם.
6.   קבלת החלטות מושפעת שנאת סיכון ואי וודאות של בני אדם.
7.   קבלת החלטות מושפעת מתפיסת ערך.
8.   סיכום ומסקנות.
9.   ביבליוגרפיה.
•                     שיטת המחקר שיטת המחקר שתיושם בעבודה היא  של סקירה השוואתית של חמישה מאמרים בנושא כלכלה התנהגותית בהקשר של גורמים לא כלכליים המשפיעים על הערכת וקביעת מחיר מוצר או שירות על ידי בני אדם.
תחום הידע של הכלכלה בנה מודל ברור ומוסכם שמאחוריו הנחות מסוימות. מרכיביו העיקריים של המודל הכלכלי המקובל הם :- האדם הכלכלי, רציונאליות של מקבלי החלטות ושוק של שיווי משקל שבו נקבעים כמויות ומחירים שבמסחר Kahneman  ו Tversky ,( (1981.לפי מודל זה אדם כלכלי מציב הנחות בסיסיות של פונקציות המטרה של בני אדם, רציונאליות של מקבלי החלטות מביאה לקבלת פתרון ברור בהחלטות ושווי משקל בשוק מביא לפתרון בעיית פעולת גומלין בין בני אדם. האדם הכלכלי של מודל זה נתפס כצרכן, התועלת שלו מתקבלת רק מצריכת מוצרים, ותהליך קבלת ההחלטות של האדם במודל זה מתייחס לאופן בו האדם מעריך את התועלת שלו מסל המוצרים הוא צורך במגבלות התקציב שלו. התפתחות תחום הכלכלה הביאה עמה ביקורת על שלושת מרכיבי המודל העיקריים. העלו כי לבני אדם העדפות הכוללות גורמים נוספים- מצב יחסי לעומת אחרים, שאיפה לצדק, טעמים אישיים ועוד. הבסיס בביקורת נשען על כי התפיסה כי האדם אינו רק "אדם כלכלי" אלא הוא גם "אדם חברתי" או "אדם פסיכולוגי".
בעוד שבני אדם שונים זה מזה, הרי יש תכונות, נטיות ודפוסי התנהגות המשותפים לכולם. ישנה אפשרות לצפות להתקיימות דפוסי התנהגות חברתיים, פוליטיים וכלכליים מתוך ההישענות על הכרת המשותף ביניהם. כדוגמת תיאורית "השוק החופשי", "מנגנון המחירים" ו"היד הנעלמה" .
לאנשים הערכות שונות לשווי מוצר Teach) , 2004),כשכוחות ביקוש והיצע בשוק אינו בהכרח צורת קביעת המחירים היחידה.
לפי, Aaker, Fournier & Brasel (2004) ערך מותג בעיני הצרכן ישתקף במחיר שיהיה מוכן לשלם עבורו ביחס  למוצרים חלופיים לו, תפיסת איכות שירות, משמע שאם המחיר גבוה אנו מצפים לשירות ברמה גבוהה.כבר Tversky,  &  Kahneman,  , (1974) הראו כי בני אדם אינם בהכרח מתנהגים בהחלטותיהם הכלכליות, ביניהם לגבי המחיר שהם מוכנים לשלמו, לפי מושג תפיסת האדם הכלכלי ההגיוני, מושג שימש כבסיס לכלכלה הקלאסית והניאו-קלאסית במשך שנים רבות.  הוא אמור לקבל החלטות רציונאליות, מוּנעות מאינטרס אישי, שמתקבלות לאחר שיקולי מחיר לעומת תועלת, ותוך מקסום הרווח לעצמו.
מושג " האדם הכלכלי" – הוא מבסיסי כלכלה קלאסית והניאו-קלאסיתKahneman  ו Tversky ,( (1981.  לפי תיאוריות אלו הוא נתפס כמקבל החלטות בהתאם להיגיון רציונאלי, כשאינטרס אישי מניע אותו, והחלטות מתקבלות רק  לאחר שיקול מערך מחיר לעומת תועלת, תוך שאיפה למקסום  רווח. "האדם הכלכלי" הוא חושב, שקול, אנליטי ואנוכי, שולט בהתנהגותו בצורה מחושבת ומתכנן לעתיד. החלטותיו לא מוטות ממצבים גופניים או רגש.
הוא מפיק תועלת כלכלית ממוצרים שהוא צורך. שאלתי אם אמנם במציאות יש אדם כזה. לבני אדם אמיתיים צורות התנהגויות לא-רציונאלית, לפעמים אלטרואיסטית, שאינן הגיוניות. שלא כתיאוריות כלכליות ניאו קלאסיות, כלכלה התנהגותית משלבת כלכלה עם פסיכולוגיה, להעשרת השיח הכלכלי בתובנה של פסיכולוגיה לגבי האדם ומניעיו.  בדיקת ההערכה מותנית/ CVM שביצעו  van Exel ועמיתיו ,(2006)  עשו באמצעות זמן של טיפול בחולים ללא קבלת תמורה וניסו להעריך נכונות לשלם ( WTP) ונכונות לקבל ( WTA)  כפיצוי על זמנם של נותני טיפול זה ביחס למחיר היפותטי שהציגו לנשאלים. זהו מחיר התייחסות,מחיר עיגון לשעת טיפול שהוצג לנשאלים