30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב – SPSS

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 22
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2012
מספר מילים 100

תקציר העבודה

30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב – ממ”ן 22 SPSS בציון 100.

שאלה 1:
חוקרים פיתחו תכנית שנוסתה על 8 תלמידים. הישגיהם הושוו להישגי 7 תלמידים אחרים שלא השתתפו בתכנית.
8 7 6 5 4 3 2 1 תלמיד
84 76 58 64 90 60 78 80 ניסוי
54 56 68 76 60 66 62 ביקורת

א. הזן את נתוני קבוצת הניסוי לטבלת SPSS וחשב רווח סמך לציונם הממוצע. הפק את הפלט ע”י ביצוע הפעולות הבאות:
.Explore > Descriptive Statistics > Analyze
הזן את משתנה הציון לשדה List Dependent . הצג את הפלט הרלוונטי.
רשום את הרווח שקיבלת.
ב. על-סמך הפלט, האם ניתן לבדוק את ההשערה שתוחלת הציון גבוהה מ- 65 נקודות ברמת מובהקות 0.05? נמק.
ג. על-סמך הפלט, בדוק את ההשערה שתוחלת הציון נמוכה מ- 85 נקודות ברמת מובהקות.0.07. נמק.

שאלה 2:
חוקרים פיתחו תוכנית שנוסתה על 8 תלמידים. הישגיהם הושוו להישגי 7 תלמידים אחרים שלא השתתפו בתכנית.
8 7 6 5 4 3 2 1 תלמיד
84 76 58 64 90 60 78 80 ניסוי
54 56 68 76 60 66 62 ביקורת

א. בדוק בעזרת התוכנה את ההשערה שתוחלת הציון בקבוצת הניסוי שונה מ- 69 נקודות, ברמת-מובהקות .0.05 הפק את הפלט ע”י ביצוע הפעולות הבאות:
Analyze > Means Compare > Test T Sample One . הזן את משתנה הציון לשדה Variables Test ,הזן את הערך 69 לשדה Test Value. הצג את הפלט הרלוונטי.
ב. מהי רמת המובהקות המינימלית לדחיית ההשערה שתוחלת הציון אינה גבוהה מ- 69 נקודות כנגד החלופה שתוחלת הציון גבוהה מ-69 נקודות? הסבר.
ג. מהי רמת המובהקות המינימלית לדחיית ההשערה שתוחלת הציון אינה נמוכה מ- 69 נקודות כנגד החלופה שתוחלת הציון נמוכה מ-69 נקודות? הסבר.
ד. הראה שרווח הסמך שמתקבל בפלט שקול לרווח הסמך שקיבלת בשאלה 1.

שאלה 3:
במחקר נבדק גובה התרומה מקהילה מסוימת למוסד אקדמי בארץ, לפני פרוץ המשבר הכלכלי של 2009 ושנה לאחר שהחל. נרשמו התרומות של 7 נדבנים…
460 320 310 480 470 500 400 לפני
250 370 240 280 280 290 380 אחרי

א. בדוק בעזרת התוכנה את ההשערה שתוחלת גובה התרומה לפני פרוץ המשבר שונה מתוחלת גובה התרומה לאחר פרוץ המשבר ברמת-מובהקות 0.02. הפק את הפלט ע”י ביצוע הפעולות הבאות: Analyze > Means Compare > Test T Samples .Paired הזן את משתני משכי השיחות לשדה Variables Paired . הצג את הפלט הרלוונטי.
ב. על-סמך הפלט וללא חישוב נוסף, בדוק את ההשערה שתוחלת גובה התרומה לפני פרוץ המשבר גבוהה מתוחלת גובה התרומה לאחר פרוץ המשבר ברמת-מובהקות 0.02. נמק.
ג. האם המסקנות מסעיפים א-ב מתיישבות זו עם זו? הסבר.
ד. בדוק בעזרת התוכנה, על-סמך הפלט וללא חישוב נוסף, את ההשערה שיש הבדל בין התפלגות גובה התרומה לפני פרוץ המשבר ובין התפלגות גובה התרומה לאחר פרוץ המשבר ברמת-מובהקות 0.02. הפק את הפלט ע”י ביצוע הפעולות הבאות: .2- Related Samples > NonParametric Tests > Analyze. הזן את משתני גובה התרומות לשדה Pairs Test .

שאלה 4:
הפק את הפלט הרלוונטי לסעיפים א-ב ע”י ביצוע הפעולות הבאות:
ערוך את הנתונים ב- 2 עמודות: Group = קבוצה, Score = ציון. לאחר-מכן, Independent Samples T Test > Compare Means > Analyze.
הזן את משתנה הציון לשדה Test Variables .

א. חוקרים פיתחו תוכנית שנוסתה על 8 תלמידים. הישגיהם הושוו להישגי 7 תלמידים אחרים שלא השתתפו בתכנית.
8 7 6 5 4 3 2 1 תלמיד
84 76 58 64 90 60 78 80 ניסוי
54 56 68 76 60 66 62 ביקורת

בדוק בעזרת התוכנה, על-סמך הפלט וללא חישוב נוסף, את ההשערה ששונות הציונים בקבוצת הניסוי שונה משונות הציונים בקבוצת הביקורת ברמת מובהקות 0.02.

ב. חוקרים פיתחו תוכנית שנוסתה על 8 תלמידים. הישגיהם הושוו להישגי 7 תלמידים אחרים שלא השתתפו בתכנית.
8 7 6 5 4 3 2 1 תלמיד
84 76 58 64 90 60 78 80 ניסוי
54 56 68 76 60 66 62 ביקורת
בדוק בעזרת התוכנה, על-סמך הפלט וללא חישוב נוסף, את ההשערה שתוחלת הציונים בקבוצת הניסוי גבוהה מתוחלת הציונים בקבוצת הביקורת ברמת מובהקות 0.05.

ג. על סמך נתוני שני המדגמים, בדוק את ההשערה שהציונים מתפלגים נורמלית ברמת מובהקות 5%, באמצעות מבחן טיב-ההתאמה של Kolmogorov-Smirnov.