הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה והיעדרות העובדה

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה

הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה והיעדרות העובד נושא המחקר : מהו הקשר בין סביבת העבודה להיעדרות העובד? האם קיים או לא קיים קשר בין המנהל להיעדרות העובד מהעבודה? במידה והקשר קיים, מהי ההשפעה  בין סגנון הניהול של המנהל על סוגי ההיעדרות של העובדים.