סמינריון מחקרי בנושא הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה
סמינריון מחקרי בנושא – הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים המועסקים במערכת הבריאות ובתחום ההייטק בישראל תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
3
1 .1   אמונה באל וקרבה לדת
1 .1.1          מהי אמונה באל?
1.1.2          קרבה לדת
1 .2   חמלה עצמית
1 .3   קולקטיביזם ואינדבידואליזם בתרבות
1 .3.1          קולקטיביזם ואינדבידואליזם
1 .3.2          דתיים וחילוניים
1 .3.3          חמלה עצמית בקרב קולקטיביזם ואינדבידואליזם
1 .4   עמדות כלפי כסף
1 .5   שחיקה בעבודה
1 .5.1          שחיקה
1 .5.2          שחיקה של עובדים המועסקים בתחום הרפואה ובתחום ההייטק
3
3
3
4 5
5
7
7
7
7
8
8
1 2
פרק 2 – שיטה
2 .1 השערות מחקר
2 .1.1 דתיים וחילוניים בחמלה עצמית
2 .1.2 דתיים וחילוניים בעמדות כלפי כסף
2 .1.3 קשר בין חמלה עצמית לעמדות כלפי כסף
2 .1.4 עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה
2 .1.5 חמלה עצמית ושחיקה בעבודה
2 .1.6 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם חמלה עצמית
2 .1.7 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם דת
2 .2 כלי מחקר
2 .2.1 שאלון חמלה עצמית
2 .2.2 שאלון עמדות כלפי כסף
2 .2.3 שאלון שחיקה נפשית
2 .2.4 שאלון דמוגרפי לאיסוף מידע סוציו אקונומי לבחינת המדדים התיאוריים
2 .3 אוכלוסיית מחקר
2 .4 הליך מחקר משפטים משפטים משפטים משפטים משפטים
1 6
1 6
1 6
1 7
1 7
1 7
1 8
1 8
1 8
1 8
1 9
פרק 3 – תוצאות מחקר
3 .1 תוצאות חמלה עצמית
3 .2 שאלות עמדות כלפי כסף
3 .3 התפלגות המדדים התאוריים
3 .3.1 מגדר
3 .3.2 גיל
3 .3.3 מצב משפחתי
3 .3.4 ארץ לידה
3 .3.5 רמת השכלה
3 .3.6 רמת דתיות
3 .3.7 תחום עיסוק
3 .3.8 היקף משרה
3 .3.9 וותק במקום העבודה
3 .3.10 רמת הכנסה
3 .4 בדיקת השערות מחקר
3 .4.1 הבדלים בממוצעי  הממדים של חמלה עצמית בין דתיים לחילוניים
3 .4.2 הבדלים בממוצעי הממדים של עמדות כלפי כסף בין דתיים לחילוניים
3 .4.3 קשר בין חמלה עצמית על מרכיביה לעמדות כלפי כסף על ארבעת ממדיו 
3 .4.4 עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה
3 .4.5 חמלה עצמית ושחיקה בעבודה
3 .4.6 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם חמלה עצמית
3 .4.7 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם דת
2 1
2 1
2 1
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
2 4
2 5
2 5
2 5
2 6
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 0
3 5
3 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
4 1
סיכום
4 7
מקורות
4 8
נספחים תקציר מטרת מחקר זה הנה לבחון את הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים המועסקים במערכת הבריאות ובתחום ההייטק בישראל.
במסגרת זו, ניתן לשער כי עובדים דתיים מביעים פחות שחיקה בעבודה לעומת עובדים חילוניים. קשר עשוי לבוא לידי ביטוי בין מידת הקרבה לדת ובין עמדות הפרט כלפי כסף מאחר והפרט מייחס לכסף חשיבות ומשמעות וכן, האופן שנעשה בו שימוש על ידי הפרט נובע, בעיקר, מהדפוס הפסיכולוגי של אישיותו.
לצורך בחינת השערות המחקר, תוכנן מחקר במסגרתו חולקו ארבעה שאלונים: שאלון ה- Self-Compassion Scale שפותח על-ידי Neff (2003) בודק חמלה עצמית.
סולם העמדות כלפי כסף (MAS-Money Attitude Scale) פותח על ידי Yamauchi & Templer  (1982) ובודק עמדות כלפי כסף.
שאלון שחיקה נפשית פותח על ידי Shirom ואחרים (2005).
שאלון דמוגרפי לאיסוף מידע סוציו אקונומי לבחינת המדדים התיאוריים.           אוכלוסיית המחקר – מורכבת מ-81 נבדקים, מתוכם 31 גברים ו-47 נשים. 41
מהנבדקים עובדים בתחום הרפואה ו-36 עובדים בתעשיית ההייטק.
כלי מחקר – לצורך המחקר, נעשה שימוש ב-4 שאלונים: שאלון דמוגרפי, שאלון עמדות כלפי כסף, שאלון חמלה עצמית ושאלון שחיקה עצמית.
הליך המחקר – עובדי תעשיית ההיטק אותרו באמצעות האינטרנט ורשתות חברתיות ובאמצעות שיטת חבר מביא חבר. עובדים מתחום הרפואה אותרו, בנוסף, במחלקות שונות בבית החולים הילל יפה. מבחינת ממצאי המחקר נראה, כי חלק מההשערות אוששו, אם כי ישנם מספר מרכיבים של מדדים שלא ביטאו קשר באופן מובהק עם משתנים אחרים. בעת השוואת ממוצעי המימדים של עמדות הנבדקים כלפי כסף נראה, כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין נתוניהם של הנבדקים החילוניים לנבדקים הדתיים. לפיכך, השערותינו הנוגעות לסוגיה זו לא אוששו. בנוסף, בעת בחינת נתוניהם של הנבדקים בסוגיית החמלה העצמית לעמדותיהם הנבדקים כלפי כסף, נראה לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין המשתנים.
בהתבסס על מממצאי המחקר נראה, כי חלק מההשערות העוסקות בקשר בין ממדי העמדות כלפי כסף לשחיקה בעבודה אוששו ובחלק מההשערות, הממצאים לא הצליחו ליצור קשר מובהק סטטיסטית בין המשתנים. בעת בחינת הממצאים העוסקים בקשר הקשר בין חמלה עצמית ושחיקה בעבודה, רק חלק מהשערותינו העוסקות בכך אוששו.
ממצאי המחקר מאששים את ההשערה, לפיה ככל שרמת השכלתנות עולה, כך פוחתת רמת השחיקה בעבודה. עם זאת נמצא, כי ככל שעולה מידת הביקורת העצמית, כך יורדת רמת השחיקה בעבודה וכן, קיים קשר שלילי מובהק בין שחיקה בעבודה הן לגבי ממד הבידוד והן לגבי ממד הזדהות יתר, ממצאים אשר שללו את השערתנו בנושא. השערתנו, לפיה יבואו לידי ביטוי הבדלים בממוצעי השחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם חמלה עצמית אוששה באופן חלקי. בנוסף, מממצאי המחקר עולה, כי ההשערות שעסקו בקשר בין מרכיב חוסר האמון של עמדות כלפי כסף לשחיקה נפשית, בין שחיקה נפשית לשכלתנות ובין שחיקה נפשית לבין חיבה עצמית אוששו. השערתינו כי קיים קשר בין רמת השחיקה הנפשית למרכיבים השליליים של חמלה עצמית אוששה. השערתנו, כי יבואו לידי ביטוי הבדלים בממוצעי השחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסך באינטראקציה עם דת אוששה.
לבסוף, מאחר ובהתאם לממצאי המחקר עולה כי קיים קשר בין מידת הקרבה לדת, עמדות כלפי כסף ורמת שחיקה נפשית באופן התואם להשערת המחקר, נראה כי השערתנו בנושא אוששה.