סמינריון בנושא יחסי דת ומדינה בישראל - סוגית פתיחת עסקים בשבת – הדין המצוי והדין הרצוי

תקציר העבודה

סמינריון בנושא יחסי דת ומדינה בישראל סוגית פתיחת עסקים בשבת – הדין המצוי והדין הרצוי תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2              1.1 מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית
2                    1.1.1
הקשר בין דת ומדינה בישראל
2                    1.1.2
מדיניות הסטטוס קוו
4             1.2 יישום מדיניות הסטטוס קוו בנושאי הנוגעים לדת ומדינה בישראל 5
פרק 2 – פתיחת עסקים בשבת בישראל – הדין הרצוי והדין המצוי
1 1
            2.1 סוגיית השבת במסגרת הסדר הסטטוס קוו
1 1
           2.2 פתיחת עסקים בשבת פרק 3 – דיון ומסקנות   
1 3
1 6
סיכום
1 9
מקורות
2 0                                                                  תקציר "זכור ושמור את יום השבת לקודשו" (ספר שמות, כ', ח') סוגיית הקשר בין הדת היהודית ומדינת ישראל הנה סוגיה היוצרת פילוגים רבים בדעת הקהל הישראלית. במסגרת זו, באים לידי ביטוי הבדלים רבים בהשקפות ובאורחות החיים בחברה היהודית – ישראלית. החברה הישראלית הנה חברה הטרוגנית ומגוונת מבחינת ביטוין של דעות, השקפות ואורחות חיים. לפיכך, סוגיית יחסי הדת והמדינה הנה סוגיה טעונה, היוצרת חילוקי דעות רבים ומשפיעה רבות על יחסי היהודים הדתיים ומי שאינו דתי. היחסים בין דת ומדינה משפיעים על קושיות ועניינים כגון שמירת שבת בפרהסיה, כשרותם של מסעדות, גיוסם של בחורי ישיבה וכדומה.
למעשה, מאחר ורוב היהודים בדורות האחרונים אינם שומרי מצוות, הם אדישים כלפי ההלכה היהודית. לפיכך, בעקבות ההתנגשות בין עקרונות שונים מתחום הדת והמדינה בישראל,  באים לידי ביטוי קונפליקטים בין מרכיבים המאופיינים את הצדדים למחלוקת, כגון מהם הגבולות בין חופש הדת והחופש מדת, מהו מקומה של הקהילה הדתית בחברה אזרחית וכדומה. במסגרת עבודה זו אתמקד בסוגיית השמירה על השבת בפרהרסייה תוך התמקדות בעניין המחלוקת בנושא פתיחת עסקים בשבת. המערכת הפוליטית בישראל יישמה פתרונות שונים לסוגיית הדת, המאופיינים בדרכי שלום. כך, נשמרת יציבותה, אחדותה ואופייה הדמוקרטי של המערכת הפוליטית. יחד עם זאת, השסע הדתי בא לידי ביטוי ברמה גבוהה בפוליטיקה הישראלית.
לכן, הביטוי לו מכסה מוסדות וארגונים רבים, המשלבים בתוכם נאמני מסורת דתית יהודית. מדובר במסגרות כגון מפלגות דתיות, ארגונים מקצועיים, מפעלים כלכליים, תנועות נוער ומוסדות חינוך. לפיכך, אתמקד בעקרון הסטטוס קוו כפתרון שיושם בישראל לסוגיית השבת ובכך, גם ביישומו בעת התמודדותו עם פתיחת עסקים בשבת. במסגרת זו, אבחן מהו הפתרון שנמצא לשמירה על השבת במרחב הציבורי כשמדובר בפתיחת עסקים וכן, אבחן כיצד הפתרון מיושם הלכה למעשה.
תחילה, אסקור את הביטוי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות הקשר בין דת ומדינה המיושם בשיטת המשטר בישראל. בהמשך, אציג את עקרון הסטטוס קוו כאמצעי לפתרון קונפליקטים תוך בחינת יישומו של העקרון בעת ההתמודדות עם הקונפליקט בין דת ומדינה.