המצב הכלכלי ושיעור הילודה בישראל בעשור האחרון

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 6192
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

המחלקה לכלכלה וניהול המצב הכלכלי ושיעור הילודה בישראל בעשור האחרון האם ישנה השפעה של משתנים כלכליים על שיעור הילודה?
שם הקורס: כלכלת ישראל שם המנחה: שם הסטודנט: מ.ז. : כתובת: טלפון: – תאריך תוכן עניינים
א.    מבוא
 __________________________________________________ 3
ב.     רקע
וסקירת ספרות   _______________________________________ 4
ב.1.
הילודה בישראל – סקירה היסטורית _________________________ 4
ב.2.
המשתנים המשפיעים על ההכנסה הפנויה ______________________ 6
ב.2.1. קצבאות הילדים  ___________________________________ 6
ב.2.2. שכר מינימום   _____________________________________ 7
ב.2.3. השכר הממוצע במשק   _______________________________ 8
ב.2.4. מיסים בישראל  ____________________________________ 9
ב.2.5. מדד המחירים ____________________________________ 10 ב.2.6. שיעור האבטלה  ___________________________________ 11
ג.       ניתוח אמפירי של הקשר בין המשתנים השונים ושיעור הילודה  _________ מנהל עסקים ג.1. קצבאות הילדים ושיעור הילודה   ___________________________ מנהל עסקים ג.2. רמת ההכנסה והילודה  __________________________________ 18
ג.3. שכר המינימום, הממוצע  ושיעור הילודה   _____________________ 21
ג.4. שיעור האבטלה והילודה    ________________________________ 23
ד.     סיכום ומסקנות __________________________________________ 24
ביבליוגרפיה   ____________________________________________
5 נספחים   _______________________________________________ 27
א.   מבוא
רמת הילודה והשליטה בה היוו מאז ומעולם כר נרחב לחילוקי דעות, מן הצד האחד ישנם הטוענים כי ניתן לשלוט ולווסת את רמת הילודה באמצעים חיצוניים חומריים כלשהם ומצד שני, ישנם הסוברים כי הילודה היא עניין אידיאולוגי, חינוכי ואינו ניתן להשפעה על ידי תמריצים כלכליים. מחקרים רבים נכתבו והתפרסמו בנושא זה , ובמפתיע, או שלא במפתיע, כל מחקר הגיע למסקנות שונות בנושא, בהתאם להשקפת עולמו של החוקר. כמובן שישנה השפעה לאופי המדגם, זמן המדגם וגודלו, אך הסתירות ממשיכות והויכוח עודנו קיים. נושא הילודה במשק הינו נושא טעון במיוחד בימים אלו, עת נשמעת קריאה יום יומית להגברת השוויון בנטל. האם הנטל הינו רק בשוק העבודה? בצבא? או שמא הנטל הדמוגרפי חשוב לא פחות? בשנים האחרונות אנו עדים לירידה משמעותית בפריון הילודה במגזר הערבי, אך במגזר היהודי אין ירידה למרות שקצבאות הילדים קוצצו בצורה משמעותית. נטען רבות בעבר, כי קצבאות הילדים מהוות תמריץ כלכלי להגברת הילודה בעיקר בקרב המשפחות העניות, וכך בעצם גורמות להרחבת מעגל העוני ולהחרפת מצבם של השכבות החלשות.
בעבודתי זו אבקש לבחון את הקשר בין רמת הילודה לבין ההכנסה הפנויה המושפעת בין השאר מגובה קצבאות הילדים, שכר המינימום, המיסים ומדד המחירים לצרכן. כדי להסיק מסקנה כלכלית כללית, אנתח את כלל האוכלוסייה במשק ללא פילוח של מגזרים ולאחר מכן אבחן מדגמית כמה מגזרים בנפרד כדי לבחון את השוני בין המגזרים השונים במשק.  השערתי היא, שאין קשר מובהק בין ההכנסה הפנויה ומשתנים כלכליים אחרים לרמת הילודה במשק וכי ההסבר לשינויים ברמת הילודה נובעים מהשפעות שונות כמו מוצא וסביבה אתנית, דתית, חברתית, ביטחונית וכיוצא בזה, ולאו דווקא על ידי הסבר כלכלי.