הצעת מחקר בקורס ספורט וחברה (פרו"ס)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2014
מספר מילים 1029
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

הצעת מחקר בקורס 10583 ספורט וחברה    מגיש:
תאריך:2013
נושא העבודה: אי שוויון מגדרי בתקצוב הספורט רקע : ספורט הינו אחד התחומים בהם אי השוויון בין נשים וגברים בולט במיוחד: במבט מגדרי, אף על פי שנשים רבות עוסקות בספורט בשעות הפנאי נשים ונערות עוסקות הרבה פחות מגברים בספורט תחרותי ונהנות הרבה פחות מהקצבות לאומיות ועירוניות לספורט, בכל מקום שהנושא נבדק. בישראל, שיעור הנשים בקרב העוסקים בספורט תחרותי מעל גיל 13 הוא 19% לנשים ייצוג נמוך גם בין המאמנים – פחות מ8%-  ובקרב שדרני הספורט. זאת ועוד, העיתונות הכתובה מסקרת במידה מועטה בלבד ספורט נשים, פחות מ5%-  מכתבות הספורט בעיתונות עוסקות בספורט נשים.
)אתר משרד הספורט(http://www.mcs.gov.il/sport/pages/default.aspx בקרב מקבלי החלטות בהנהלות ובאיגודי ספורט, נשים מהוות מיעוט ניכר משפטים%-. כך גם –
שאלת המחקר: האם תקצוב הספורט בישראל על פני זמן  פועל לטובת סגירת הפערים המגדריים בספורט ?

***העבודה היא הצעת מחקר הכוללת תיאור כללי של הנושא וביבליוגרפיה בלבד!!